Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

วันที่ 29 มกราคม 2563 ที่ห้องประชุมหลวงปู่หลิว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นพ.นิพนธ์ พัฒนกิจเรือง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสรุปปัญหา อุปสรรค ในการขับเคลื่อน งานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอตำบล โดยมีนางสาวชลิดา ถนอมวงษ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เป็นผู้กล่าวรายงาน และมีการมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติแก่ประธาน อสม. ในแต่ละระดับ


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

วันที่ 23 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมอาคารหลวงปู่หลิว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นพ.นิพนธ์ พัฒนกิจเรือง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะและองค์ความรู้ Smart kids coacher เพื่อส่งเสริมเด็กวัยเรียนสูงดีสมส่วนไม่อ้วนผอมเตี้ย ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่และบุคลากรทางการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เด็กวัยเรียนสูงดีสมส่วน ฉลาด เข้มแข็งและแข็งแรง และพัฒนาโรงเรียนในจังหวัดกาญจนบุรีให้เป็นโรงเรียนรอบรู้ ด้านสุขภาพ สามารถจัดการและแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการในเด็กวัยเรียน ส่งเสริมระบบการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการให้มีประสิทธิภาพ


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

วันที่ 22 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นายอนุชา วรหาญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นำคณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ร่วมประชุมทางไกล ( VDO Conference ) ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณี โรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 และกรณีฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) จากศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข ชั้น 7 อาคาร 5 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

วันที่ 22 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมอาคารหลวงปู่หลิว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นายอนุชา วรหาญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุข และแกนนำอาสาสมัครสาธารณสุข เรื่องการใช้ Mobile Application สำรวจการใช้สารเคมีทางการเกษตรที่มีอันตราย เพื่อพัฒนาองค์กรความรู้บุคลากรสาธารณสุข ในประเด็นสารเคมีทางการเกษตรที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 3 ชนิด ได้แก่ พาราควอต ไกลโฟเซส และคลอไพริฟอส และเพื่อสร้างเครือข่ายในการดำเนินงานขับเคลื่อนการยุติธรรมใช้สารเคมีทางการเกษตรที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ให้บุคลากรสาธารณสุข นำความรู้ที่ได้ ไปถ่ายทอดให้อาสาสมัครสาธารณสุข ในพื้นที่รับผิดชอบให้สามารถใช้ Mobile Application สำรวจข้อมูลการใช้สารเคมีทางการเกษตรในครัวเรือนได้ถูกต้อง และทันภายในเวลาที่กำหนด โดยได้รับเกียรติจากตัวแทนบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) เป็นวิทยากรในการชี้แจงเรื่อง การสมัครเข้าใช้ Mobile Application อสม.ออนไลน์


© 2020 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-512417, 034-540631-2 หมายเลขโทรสาร 034-511734 Kanpho