Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ห้องประชุมมะลิวัลย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นพ.สุรวิทย์ ศักดานุภาพ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลได้จัดส่งนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 หลักสูตรใหม่ออกฝึกปฏิบัติงานวิชาเวชศาสตร์ชุมชน โดยกำหนดให้นักศึกษาแพทย์ได้มีโอกาสศึกษาดูงานที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เป็นเวลา 1 วัน และฝึกปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชน รวมเป็น 4 สัปดาห์


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

วันที่ 30 มกราคม 2563 ที่ห้องประชุมสุรพงษ์ ตันธนศรีกุล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นพ.กิตติ กรรภิรมย์ สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 5 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน กรณีโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 โดยมีนพ.นิพนธ์ พัฒนกิจเรือง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นายอนุชา วรหาญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นายวิสิทธิ์ ปิ่นประชานันท์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี และผู้รับชอบเข้าร่วมประชุม เพื่อให้พื้นที่สามารถเตรียมความพร้อมและรับมือสถานการณ์การระบาดของโรคติดตต่อทางเดินหายใจจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 เป็นไปตามมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

วันที่ 29 มกราคม 2563 ที่ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี นายไพฑูรย์ วิไลวรรณ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายเยาวชนจิตอาสาสื่อสารสุขภาพ จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อสร้างเครือข่ายเยาวชนจิตอาสาสื่อสารสุขภาพในโรงเรียน ให้เยาวชนมีจิตอาสาจัดทำสื่อให้เกิดทักษะการเรียนรู้ และมีส่วนร่วมในการสื่อสารสุขภาพในโรงเรียน และมีส่วนร่วมในการสื่อสารเรื่องราวคัดกรองข่าวสารอย่างถูกต้องและสร้างสรรค์


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

วันที่ 28 มกราคม 2563 ที่โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา นพ.สุรวิทย์ ศักดานุภาพ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เข้าตรวจเยี่ยมความพร้อม การรับผู้ป่วยที่สงสัยติดเชื้อไวรัสโคโรนา อู่ฮั่น โดยมีการซ้อมบุคลากรให้สวมใส่ชุดป้องกัน ซักซ้อมเส้นทางเดินการรับส่งผู้ป่วย ไปยังจุดต่างๆ พร้อมแจ้งบุคลากรให้ใช้มาตรการป้องกันควบคุมโรค ทั้งการคัดกรอง การป้องกันการติดเชื้อและแพร่เชื้อ รวมถึงสื่อสารแก่ประชาชนอย่างถูกต้อง


© 2020 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-512417, 034-540631-2 หมายเลขโทรสาร 034-511734 Kanpho