Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

วันที่ 7 ธันวาคม 2562 เวลา 8.30 น. ที่ศาลาประชาคมโรงเรียนบ้านกองม่องทะ สาขาบ้านสาละวะ นพ.นิพนธ์ พัฒนกิจเรือง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมหลักสูตรสาธารณสุขชุมชนและหมอพื้นบ้านในถิ่นทุรกันดาร ชุมชนบ้านสาละวะ-ชุมชนบ้านไล่โว่ ประจำปี 2562 โดยมี ดร.ศุภกร สุขประสิทธิ์ สาธารณสุขอำเภอสังขละบุรี เป็นผู้กล่าวรายงาน ตามที่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินสุนทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับโครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติ จังหวัดกาญจนบุรีไว้ในอุปถัมภ์ โดยทรงรับเป็นองค์ประธานที่ปรึกษาโครงการ และทรงกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เป็นองค์ประธานคณะกรรมการโครงการ โดยโครงการดังกล่าวตั้งอยู่ที่ หมู่ 4 ตำบลไล่โว่ อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ประกอบด้วย 2 ชุมชน คือ ชุมชนบ้านสาละวะ และ ชุมชนบ้านไล่โว่ ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร ด้านตะวันตก เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ทุรกันดาร จึงมีความยากลำบากต่อการเดินทาง โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน รถยนต์ไม่สามารถเข้า-ออกได้ ต้องเดินเท้าเพียงเท่านั้น จึงส่งผลให้เป็นปัญหาต่อระบบการเข้าถึงบริการสาธารณสุข ระบบส่งต่อผู้ป่วยในภาวะฉุกเฉิน ประกอบกับพื้นที่ไม่มีสถานพยาบาล หากเกิดภาวการณ์เจ็บป่วยกรณีฉุกเฉิน ก็มีความจำเป็นที่จะต้องได้รับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น เพื่อช่วยชีวิตผู้ป่วยหรือผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ หรืออุบัติเหตุต่าง ๆ ในขณะนั้น และเพื่อลดความรุนแรงอาการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย ก่อนได้รับการส่งต่อตามระบบต่อไป


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

วันที่ 8 ธันวาคม 2562 ที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านปิล๊อกคี่ ตำบลปิล๊อก อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี นพ.นิพนธ์ พัฒนกิจเรือง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมพิธีส่งมอบสะพานสำหรับรถเข็นผู้ป่วยขึ้น-ลง สุขศาลาพระราชทาน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านปิล๊อกคี่ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาที่ผู้ป่วยได้รับความยากลำบากในการเข้ารับบริการในสุขศาลาพระราชทานฯ เนื่องจากอาคารสุขศาลาพระราชทานฯ เป็นอาคารใต้ถุนสูง ทำให้ผู้ป่วยที่เดินไม่ได้หรือเดินไม่สะดวก ขึ้น-ลงสุขศาลาพระราชทานฯ ด้วยความยากลำบาก โดยมีนายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานตัดริบบิ้นรับมอบสะพานสำหรับรถเข็นผู้ป่วย ขึ้น-ลง สุขศาลาพระราชทาน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านปิล๊อกคี่และรับมอบเงินที่เหลือเพื่อสมทบเข้ากองทุนเพื่อซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์สุขศาลาพระราชทาน มีนายสืบสาย ศักดิ์โสภิษฐ์ นายอำเภอทองผาภูมิ เป็นผู้กล่าวรายงาน


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

วันที่ 5 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00 น. ที่คลองลำน้ำสาธารณะบริเวณถนนสถานีปากแพรก หมู่ที่ 9 ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี นพ.นิพนธ์ พัฒนกิจเรือง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นำคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีและประชาชนจิตอาสาพระราชทาน ร่วมกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาลำน้ำ คูคลอง เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ” เพื่อร่วมกันทำความสะอาด กำจัดผักตบชวา กำจัดหญ้าริมคลอง ปรับปรุงบริเวณโดยรอบและปรับภูมิทัศน์เพื่อพัฒนาลำคลองสาธารณะ เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 โดยมีนายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธาน พร้อมนำกล่าวคำปฏิญาณ “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” โดยพร้อมเพรียงกัน 3 ครั้ง โดยมีส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทหาร ตำรวจ และประชาชนจิตอาสาพระราชทาน ร่วมกิจกรรมประมาณ 1,000 คน


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

วันที่ 5 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. ที่ศาลา 60 พรรษามหาราช เทศบาลเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี นพ.นิพนธ์ พัฒนกิจเรือง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นพ.สุรวิทย์ ศักดานุภาพ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นำคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมี นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในระดับจังหวัดพร้อมนำส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ สถานศึกษา กลุ่มพลังมวลชนและประชาชนชาวจังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมพิธีถวายบังคมพร้อมกัน 3 ครั้ง เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวที และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้


© 2020 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-512417, 034-540631-2 หมายเลขโทรสาร 034-511734 Kanpho