Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

วันที่ 8 มกราคม 2563 ที่ห้องประชุมหลวงปู่หลิว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นพ.นิพนธ์ พัฒนกิจเรือง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการพัฒนาเครือข่ายการสื่อสารสุขภาพจังหวัดกาญจนบุรี ปี 2563 ร่วมกิจกรรม สร้างเสริมสุขภาพด้วยการออกกำลังกายอย่างยั่งยืน “ท้าไทยก้าว...ไกลโรค” เพื่อส่งเสริมให้คนไทยสุภาพดี จากนั้นบรรยายพิเศษ เรื่อง “สื่อสารสุขภาพสุขภาพเพื่อประชาชนมีสุขภาพดี” และให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน เรื่องของขวัญปีใหม่จากกระทรวงสาธารณสุข ส่งเสริมการออกกำลังกายอย่างยั่งยืน และส่งเสริมการใช้สมุนไพรขมิ้นชัน พร้อมนำสื่อมวลชนเยี่ยมชมการดำเนินงานคลินิกแพทย์แผนไทย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี โอกาสนี้ยังได้อวยพรปีใหม่ ปี 2563 แก่ภาคีเครือข่ายสื่อสารสุขภาพจังหวัดกาญจนบุรี และสื่อมวลชนทุกท่าน ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรานับถือ ตลอดจนพระบารมีพระสยามเทวาธิราช และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร คุ้มครองให้พวกเราทุกคนมีความสุขกายสบายใจ มีสุขภาพแข็งแรง และมีกำลังใจที่เข้มแข็ง เพื่อทำงานให้แก่พี่น้องประชาชนชาวกาญจนบุรีตลอดไป


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

วันที่ 6 มกราคม 2563 ที่ห้องประชอาคารหลวงปู่หลิว สำนักงานสาธารรสุขจังหวัดกาญจนบุรี นายอนุชา วรหาญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานและกล่าวให้โอวาทในการทำสัญญารับเงินสนับสนุนการศึกษา จากเงินบำรุงของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารรสุข เพื่อสนับสนุนการศึกษาในวิชาชีพที่ขาดแคลน ตามแผนกรอบอัตรากำลัง แก่นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1 ประจำการศึกษา 2562 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี และวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า เพชรบุรี

 

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นำโดย นพ.นิพนธ์ พัฒนกิจเรือง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นพ.สุรวิทย์ ศักดานุภาพ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นายอนุชา วรหาญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นายไพฑูรย์ วิไลวรรณ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นายวรรณะ วีระผาสุก รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นางสาวชลิดา ถนอมวงษ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นายวิสิทธิ์ ปิ่นประชานันท์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมทำบุญสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อความเป็นสิริมงคล เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2563

 

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

วันที่ 27 ธันวาคม 2562 เวลา 13.00 น. นพ.นิพนธ์ พัฒนกิจเรือง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นำทีมคณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ตรวจเตือนประชาสัมพันธ์และเฝ้าระวัง การบังคับใช้กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบปี 2563 อำเภอเมืองกาญจนบุรี บขส.กาญจนบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจเตือน ประชาสัมพันธ์กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 และพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 ก่อนเทศกาลปีใหม่ 2563


© 2020 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-512417, 034-540631-2 หมายเลขโทรสาร 034-511734 Kanpho