Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์คัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram) ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ ปีพุทธศักราช 2555 นพ.พนัส โสภณพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นายแพทย์อิทธพล จรัสโอฬาร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะการักษ์ นายสุคนธ์ อินเกตุ สาธารณสุขอำเภอท่ามะกา อสม. ภาคีเครือข่ายสุขภาพ และผู้เกี่ยวข้องร่วมกิจกรรมรณรงค์คัดกรองมะเร็งเต้านมฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักถึงการตรวจเต้านมด้วยตนเองอย่างถูกต้อง สามารถค้นหามะเร็งในระยะแรกเริ่มได้ และเป็นการประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มสตรีในอำเภอท่ามะกา พร้อมทั้งเป็นกระบอกเสียงประชาสัมพันธ์ให้ผู้หญิงทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของการตรวจเต้านมด้วยตนเอง ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้ ประกอบด้วยข้าราชการสตรีจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน อาสาสมัครสาธารณสุขของอำเภอท่ามะกา และประชาชนทั่วไป


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

นพ.สุรวิทย์ ศักดานุภาพ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ลงพื้นที่หมู่ที่ 6 บ้านเขาแดน ต.ช่องด่าน อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2562 ร่วมกับทีมปกครอง ตำรวจ อบต.ช่องด่าน ครู ผู้ใหญ่บ้าน อสม. และกรรรมการบริหารหมู่บ้าน เพื่อวางแผนการขับเคลื่อน ร่วมเป็นพลังในการดูแลและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน และกำหนดรูปแบบการบำบัดในชุมชนโดยใช้ชุมชนเป็นศูนย์กลาง ( Community Based Treatment and Care : CBTx ) ซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของการบำบัดฟื้นฟูและดูแลผู้ป่วยยาเสพติดภายใต้แนวคิด “ชุมชนเป็นศูนย์กลางในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด”


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

นพ.พนัส โสภณพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นพ.สุรวิทย์ ศักดานุภาพ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นายอนุชา วรหาญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม VDO Conference กับกระทรวงสาธารณสุขและกรมควบคุมโรค ติดตามสถานการณ์ไข้เลือดออกและมาตรการควบคุมโรค ซึ่งข้อมูลการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาของจังหวัดกาญจนบุรี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 11 มีนาคม 2562 พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก 76 ราย อัตราป่วย 8.84 ต่อประชากรแสนคน ยังไม่มีผู้เสียชีวิต สถานการณ์โรคไข้เลือดออกของจังหวัดกาญจนบุรีขณะนี้อยู่ในลำดับที่ 49 ของประเทศ โดยได้กำชับให้ทุกพื้นที่เฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์ ใช้กลไก พชอ. และจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม ดำเนินมาตรการรณรงค์ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงทุกพื้นที่ก่อนถึงฤดูกาลระบาด เมื่อวันที่12 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี 


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

นพ.พนัส โสภณพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี มอบรางวัลการนำเสนอผลงานวิชาการและนวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ ด้านสุขภาพจิตและจิตเวช (Best practice) เขตสุขภาพที่ 5 การนำเสนอผลงานด้วยวาจา เรื่อง X.-.Alert แก่โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 19 และการนำเสนอผลงานด้วยโปสเตอร์ เรื่อง ราชบุรี รักษ์ใจ ห่วงใยสุขภาพจิตผู้ต้องขัง เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้ผู้ปฏิบัติงาน จากนั้นมอบของที่ระลึกแก่คณะกรรมการตัดสิน ได้แก่ นส.รัชวัลย์ บุญโฉม ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 นพ.จุมพล สมประสงค์ โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา นายมานิจ คณวรรณ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาระบบบริการ (Service Plan Sharing) ทำให้ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตและจิตเวชได้นำเสนอผลงาน แลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ร่วมกัน เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมสุรพงษ์ ตันธนศรีกุล สำนักงานจังหวัดกาญจนบุรี 


© 2020 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-512417, 034-540631-2 หมายเลขโทรสาร 034-511734 Kanpho