ประชุมการคัดเลือกตำบลต้นแบบในการขับเคลื่อนตำบลสุขกาย สุขกาย สุขเงิน สุขสามัคคี

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ห้องประชุมสุรพงษ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นางสาวชลิดา ถนอมวงษ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมการคัดเลือกตำบลต้นแบบในการขับเคลื่อนตำบลสุขกาย สุขกาย สุขเงิน สุขสามัคคี และการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานกับพื้นที่ต้นแบบ ปี 2562 ตำบลจัดการคุณภาพชีวิตเป็นรูปแบบพัฒนาโดยการเชื่องโยงประเด็นของ พชอ.สู่การปฏิบัติจริงในพื้นที่ในระดับตำบล หมู่บ้าน โดยใช้ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนมาร่วมกันพัฒนา เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ของประชาชน ในทุกๆด้าน เป็นการตอบโจทย์ สุขกายคือความมีสุขภาพกายที่ดี ไม่เจ็บป่วย หรือป่วยก้อได้รับการดูแลรักษาที่เหมาะสม สุขใจ คือความมีสุขภาพจิตที่ดี ไม่เครียด นอนหลับ สุขเงินคือมีรายได้เลี้ยงชีพได้อย่างเพียงพอ เหมาะสม มีหนี้ก้ออยู่ในวิสัยที่จะชำระได้ สุขสามัคคี คือสุขในการมีส่วนร่วมในการทำดีในสังคมที่ร่มเย็น และปลอดภัย ไม่มีข้อขัดแย้งรุนแรง เหล่านี้ คงเป็นไปไม่ได้ที่สาธารณสุขจะทำได้โดยลำพัง แม้จะเริ่มต้นด้วยประเด็นด้านสุขภาพ แต่ก็สามารถเชื่อมโยงไปยังประเด็นอื่นๆได้ การประสานเครือข่ายเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน เป็นภารกิจของสาธารณสุขที่จะต้องช่วยกัน และขยายผลในทุกพื้นที่ ซึ่งปี 2562 ได้ดำเนินการไปแล้ว 2 ตำบลใน 2 อำเภอ ปี 2563 เพิ่มอีก 5 ตำบลใน 5 อำเภอ เพื่อเป็นพื้นที่ต้นแบบ ส่วนในอำเภอที่ไม่ได้เลือกเป็นพื้นที่ต้นแบบขอให้มีการดำเนินการเช่นกัน


© 2020 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-512417, 034-540631-2 หมายเลขโทรสาร 034-511734 Kanpho