โครงการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

วันศุกร์ที่ 15 เดือน พฤศจิกายน 2562 ที่โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี สมยศ ศิลปีโยดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก น้อมนำพระราโชบาย “สืบสาน รักษา ต่อยอด” สู่การปฏิบัติ ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค การรักษาโรค และฟื้นฟูสุขภาพ เพื่อประชาชนสุขภาพดี โดยมี นพ.สุรวิทย์ ศักดานุภาพ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี กล่าวรายงาน พร้อมด้วย นพ.อิทธิพล จรัสโอฬาร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะการักษ์ ตัวแทนสาธารณสุขอำเภอท่ามะกา และผู้เกี่ยวข้องร่วมกิจกรรมจำนวนมาก ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ที่พระองค์ทรงมีต่อการแพทย์ การสาธารณสุขไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องสุขภาพอนามัย พระองค์ทรงริเริ่มโครงการพระราชดำริต่างๆ ครอบคลุมทั้งงานด้าน การป้องกันโรค การส่งเสริมสุขภาพ การรักษาโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพ เพื่อดูแลสุขภาพ ประชาชนในทุกพื้นที่และช่วยเหลือสนับสนุนการบริหารงานโรงพยาบาลตลอดจนส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร ให้มีความสามารถในการปฏิบัติงาน เพื่อให้บริการสาธารณสุขแก่ประชาชน อันเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติส่วนรวม ขอสืบสานพระราชปณิธาน ด้วยความจงรักภักดี สร้างสรรค์ คุณประโยชน์แก่ประชาชนและประเทศชาติ โดยพร้อมใจดำเนินโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก วัตถุประสงค์ของโครงการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช ๒๕๖๒ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ และสนับสนุนโครงการหรือกิจกรรมอันเนื่องมาจากพระราชปณิธาน พระราชดำริ พระบรมราโชวาท หรือพระราชกรณียกิจ ในโครงการฯ มีการจัดกิจกรรมจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 4 พฤษภาคม 2562 ถึง 4 พฤษภาคม 2563 โดยในวันนี้ได้เปิดให้บริการประชาชน 2 กิจกรรมหลักประกอบด้วย กิจกรรมจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ และกิจกรรมรับบริจาคโลหิตโดยกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ประกอบด้วยการให้บริการ 4 ด้านดังนี้ 1.บริการการแพทย์ทั่วไป 2.บริการทันตกรรมเคลื่อนที่ 3.บริการตรวจตา 4.บริการสุขภาพจิตเคลื่อนที่ คาดว่าประชาชนจะได้รับการบริการทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข รวมทั้งแก้ปัญหาด้านสุขภาพของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งได้ร่วมกันบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล แพทย์ บุคลากรทางแพทย์ และสาธารณสุข ตลอดจนบุคคลทั่วไปได้ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก


© 2019 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-512417, 034-540631-2 หมายเลขโทรสาร 034-511734 Kanpho