งานมหกรรมวิชาการสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี 2562 “Smart Organization Kanchanaburi 4.0”

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมวิชาการสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี 2562 “Smart Organization Kanchanaburi 4.0” มอบรางวัลแก่บุคคลและหน่วยงานที่มีผลงานดีเด่น พร้อมบรรยายพิเศษและเยี่ยมชมบูธนิทรรศการ ผลงานวิชาการ นวัตกรรมดีเด่น ในงานมหกรรมวิชาการสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี 2562 วันที่ 24-25 กันยายน 2562 ที่โรงแรมพีลูส อ.เมือง จ.กาญจนบุรี โดยมี นพ.พนัส โสภณพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นพ.สุรวิทย์ ศักดานุภาพ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี คณะผู้บริหารสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี บุคลากรสาธารณสุขทุกระดับ และภาคีเครือข่ายสุขภาพร่วมงานจำนวนมาก นพ.พนัส โสภณพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี กล่าวรายงานว่า กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข สนับสนุนให้หน่วยงานในสังกัด พัฒนาสู่ Smart Organization Thailand 4.0 ด้วยการนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการบริหารจัดการ ระบบฐานข้อมูล เพิ่มประสิทธิภาพการจัดบริการประชาชน รวมทั้ง ส่งเสริม สนับสนุน ให้บุคลากรมีการพัฒนางานวิชาการด้านต่างๆ สร้างความรู้ใหม่ โดยใช้ทรัพยากรในพื้นที่และเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนางาน เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีจึงผลักดันให้หน่วยงานในสังกัดนำเทคโนโลยีมาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาองค์กร และพัฒนาระบบงานสาธารณสุขให้เป็น Smart Organization และ Smart Hospital เพื่อเพิ่มความสะดวก รวดเร็ว และลดขั้นตอนการให้บริการประชาชน ลดความแออัด และลดการใช้กระดาษ นอกจากนี้ยังส่งเสริม สนับสนุนบุคลากรให้พัฒนางานประจำสู่งานวิจัย เพื่อให้ระบบงานสาธารณสุขเกิดการพัฒนาทั้งในด้านเทคโนโลยี และด้านวิชาการอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน


© 2020 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-512417, 034-540631-2 หมายเลขโทรสาร 034-511734 Kanpho