ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี และคณะติดตาม ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลห้วยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

วันที่ 12 กันยายน 2562  ที่โรงพยาบาลห้วยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี และรองประธานกรรมการมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล และคณะติดตามตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลที่มูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูลให้การสนับสนุน ปี ๒๕๖๒ และติดตามความคืบหน้าของการดำเนินงานของโรงพยาบาลห้วยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา โดยนายสมยศ ศิลปีโยดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วย นายอนุชา วรหาญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ข้าราชการ คณะเจ้าหน้าที่ อสม. และผู้นำชุมชนในพื้นที่ ภาคีเครือข่ายสุขภาพและประชาชนชาวจังหวัดกาญจนบุรีร่วมให้การต้อนรับ จังหวัดกาญจนบุรี เป็นเมืองประวัติศาสตร์ ธรรมชาติอัศจรรย์ สวรรค์นักผจญภัย ดังคำขวัญ “แคว้นโบราณ ด่านเจดีย์ มณีเมืองกาญจน์ สะพานข้ามแม่น้ำแคว แหล่งแร่ น้ำตก” มีศักยภาพในการท่องเที่ยวระดับสูง เป็นแหล่งท่องเที่ยวหลักของภูมิภาคตะวันตก อุดมด้วยทรัพยากรทางการท่องเที่ยวที่สวยงามหลากหลาย การเดินทางสะดวก มีนักท่องเที่ยวมาเยือนจำนวนเพิ่มทุกปี มีรายได้จากการท่องเที่ยวปีละมากกว่า 27 ล้านบาท สำหรับหน่วยงานด้านการแพทย์และสาธารณสุขที่มีหน้าที่ดูแลสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ ประกอบด้วย โรงพยาบาลทั่วไป 2 แห่ง คือโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา และโรงพยาบาลมะการักษ์ รวมขนาด 792 เตียง โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงกลาโหม 1 แห่ง คือโรงพยาบาลค่ายสุรสีห์ จำนวน 67 เตียง โรงพยาบาลชุมชน 13 แห่ง รวม 580 เตียง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 142 แห่ง ถ่ายโอน ไป เทศบาล 1 แห่ง สำนักงานสาธารณสุขชุมชน 1 แห่ง จากนั้น ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี มอบนโยบายการพัฒนา และให้คำแนะนำการดำเนินงานของโรงพยาบาล เยี่ยมผู้ป่วยในและมอบของเยี่ยม จำนวน ๒๐ ราย ตรวจเยี่ยมความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารกายภาพบำบัดซึ่งเป็นสิ่งก่อสร้างที่มูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูลให้การสนับสนุน จากนั้นร่วมปลูกต้นไม้ และถ่ายภาพเป็นที่ระลึก
ด้าน นายแพทย์ปานเนตร ปางพุฒิพงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 5 กล่าวรายงานความเป็นมาของการก่อตั้งโรงพยาบาลห้วยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ดังนี้ ปี พ.ศ. 2547 กระทรวงสาธารณสุขได้อนุมัติให้ดำเนินการก่อสร้างโรงพยาบาลห้วยกระเจาพระเกียรติ 80 พรรษา เป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 30 เตียง ซึ่งผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและประชาชนร่วมกับส่วนราชการจังหวัดกาญจนบุรีพิจารณาใช้ที่สาธารณะประโยชน์ จำนวน 63 ไร่ เป็นสถานที่ก่อสร้าง โดยใช้งบประมาณจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ก่อสร้างแล้วเสร็จ ในปี พ.ศ. 2548 และเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม พ.ศ. 2550 กระทรวงสาธารณสุขได้เลือกโรงพยาบาลห้วยกระเจา เป็นโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา และเป็นโรงพยาบาลตัวอย่างในการดำเนินการตามแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9 โดยเป็นโรงพยาบาลชุมชน ที่สง่างาม สมพระเกียรติ ดำเนินงานด้านเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ ตลอดจนสร้างรูปแบบการบริหารจัดการโรงพยาบาลที่ดี มีระบบบริการสุขภาพที่ดี บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของชุมชน รับเกียรติจาก นพ.มงคล ณ สงขลา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุข เป็นประธานในพิธีเปิดเปิดโรงพยาบาลห้วยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา เมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๒


© 2020 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-512417, 034-540631-2 หมายเลขโทรสาร 034-511734 Kanpho