โครงการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ เขตสุขภาพที่ 5 "หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี" ประจำปีงบประมาณ 2562

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

วันที่ 7 กันยายน 2562 ที่โรงแรมพาวีเลี่ยน ริมแคว รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี นางสาวชลิดา ถนอมวงษ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ เขตสุขภาพที่ 5 "หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี" ประจำปีงบประมาณ 2562 จัดโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี และวิทยาพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช เพื่อให้ข้าราชการพลเรือนสามัญที่ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ได้รับการพัฒนาเพื่อให้รู้ระเบียบแบบแผนของทางราชการ และการเป็นข้าราชการที่ดี ตลอดจนพัฒนาให้ข้าราชการมีความรู้ความเข้าใจ ในบทบาทหนาที่ของข้าราชการ รวมถึงเสริมสร้างเครือข่ายที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในอนาคต


© 2019 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-512417, 034-540631-2 หมายเลขโทรสาร 034-511734 Kanpho