Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

วันที่ 21 มิถุนายน 2562 ที่ศาลา 60 พรรษามหาราช อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จังหวัดกาญจนบุรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกาญจนบุรี และเทศบาลเมืองกาญจนบุรี ร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ที่พระองค์ทรงมีต่อการแพทย์ การสาธารณสุขไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องสุขภาพอนามัย พระองค์ทรงริเริ่มโครงการพระราชดำริต่างๆ ครอบคลุมทั้งงานด้าน การป้องกันโรค การส่งเสริมสุขภาพ การรักษาโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพ เพื่อดูแลสุขภาพประชาชนในทุกพื้นที่และช่วยเหลือสนับสนุนการบริหารงานโรงพยาบาล ตลอดจนส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร ให้มีความสามารถในการปฏิบัติงาน เพื่อให้บริการสาธารณสุขแก่ประชาชน อันเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติส่วนรวมหาที่สุดมิได้


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

วันที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 14.00 น. ที่ตึก 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จ.กาญจนบุรี นายแพทย์พนัส โสภณพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ได้รับมอบหมายจาก นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ให้เป็นประธานการฝึกซ้อมแผนการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและแผนภัยพิบัติระดับโรงพยาบาล เป็นการฝึกซ้อมภาคสนามร่วมกับหน่วยงานภายนอกตามเหตุการณ์สมมุติ และประเมินหลังการซ้อมจริง สืบเนื่องจากโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา โดย นายแพทย์สมเจตน์ เหล่าลือเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการ Incident Command System (ICS) การซ้อมแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและแผนภัยพิบัติระดับโรงพยาบาล เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2562 พร้อมหน่วยงานภายนอกเข้าร่วมซ้อมแผนบนโต๊ะ (Table Top) ในวันนี้จึงมีการซ้อมแผนภาคสนาม วิทยากรโดยนายแพทย์รัฐพงษ์ บุรีวงษ์ และทีมวิทยากรจากสมาคมการดับเพลิงและช่วยชีวิต FARA


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข และคณะลงพื้นที่ติดตามตรวจเยี่ยมการใช้งาน Application PCC Link สำหรับโปรแกรมโรงพยาบาลที่เป็น Hos-XP ที่คลินิกหมอครอบครัว โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลาดหญ้า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี โดยมี นพ.พนัส โสภณพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นางจารุภา จำนงศักดิ์ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 5 นพ.สมเจตน์ เหล่าลือเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา นพ.อิทธิพล จรัสโอฬาร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะการักษ์ นพ.สุรวิทย์ ศักดานุภาพ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นายไพฑูรย์ วิไลวรรณ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ภก.วรรณะ วีระผาสุก รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นาย วิสิทธิ์ ปิ่นประชานันท์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นายนุชชา เจริญโห้ สาธารณสุขอำเภอเมืองกาญจนบุรี คณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี อสม.และภาคีเครือข่ายสุขภาพจำนวนมากร่วมให้การต้อนรับ


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

นพ.พนัส โสภณพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นพ.สุรวิทย์ ศักดานุภาพ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นายอนุชา วรหาญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นายไพฑูรย์ วิไลวรรณ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ภก.วรรณะ วีระผาสุก รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นางสาวชลิดา ถนอมวงษ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสาธารณสุขและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และชมนิทรรศการหอเกียรติคุณ จิตอาสา 904 ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีที่รวบรวมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดีด้วยหัวใจ”ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี จิตอาสาเฉพาะกิจในงานพระราชพิธีสำคัญ และจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมร่วมกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเพื่อป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ณ บริเวณห้องโถง อาคารมัชฌิมาคาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี


© 2019 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-512417, 034-540631-2 หมายเลขโทรสาร 034-511734 Kanpho