Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

วันที่ 23 เมษายน 2562 ที่ห้องประชุมหลวงปู่หลิว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นพ.พนัส โสภณพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบเครือข่ายการบริการผู้ป่วยสูงอายุระยะสุดท้าย ปฐมภูมิ ทุติยภูมิ ตติยภูมิ ไร้รอยต่อ โดยมี แพทย์หญิง ปฐมพร ศิรประภาศิริ นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ สำนักวิชาการแพทย์ กรมการแพทย์ เป็นวิทยากร เพื่อส่งเสริมศักยภาพของบุคลากรที่ปฏิบัติงานหรือกำลังจะปฏิบัติงานในการดูแลผู้ป่วยสูงอายุระยะสุดท้าย เตรียมความพร้อมในระบบบริการสังคมและสุขภาพ พร้อมการพัฒนาระบบเครือข่ายการบริการสำหรับผู้ป่วยสูงอายุระยะสุดท้าย และการส่งต่อผู้ป่วยจากโรงพยาบาลสู่ชุมชนและครอบครัว


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

วันนี้ 18 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมสุรพงษ์ ตันธนศรีกุล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นพ.สุรวิทย์ ศักดานุภาพ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานการประชุมคณะทำงานยุทธศาสตร์สุขภาพระดับจังหวัด เพื่อติดตามการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ จังหวัดกาญจนบุรี ปี 2562


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

วันที่ 17 เมษายน 2562 ที่อาคารหลวงปู่หลิว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมรดน้ำขอพรแด่ นพ.พนัส โสภณพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี รวมทั้งรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี และหัวหน้ากลุ่มงานของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อสืบสานประเพณีไทยในวันสงกรานต์ประจำปี 2562 ซึ่งเป็นประเพณีที่ทรงคุณค่าของไทยเราสืบต่อกันมาอย่างยาวนาน แสดงออกถึงความเคารพนบนอบต่อผู้ใหญ่ ผู้ที่เคารพนับถือ พร้อมกับขอขมาและขอพรเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต “สวัสดีปีใหม่ไทยบรรจบ วาระครบรอบนี้ศรีสมัย ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย อำนวยชัยบันดาลประทานพร” สุขสันต์วันสงกรานต์ประจำปี 2562


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

นพ.พนัส โสภณพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นำคณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมรดน้ำขอพร รศ.นพ.สุรพงษ์ ตันธนศรีกุล อดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดกาญจนบุรี เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562 เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย และเพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ไทย หรือเทศกาลสงกรานต์.


© 2019 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-512417, 034-540631-2 หมายเลขโทรสาร 034-511734 Kanpho