Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

   สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี มุ่งสู่การเป็นองค์กรอัจฉริยะ พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านอาหาร ยา สถานบริการ จัดเก็บงานเป็นอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ สืบค้นข้อมูลง่าย สะดวก รวดเร็ว ลดการใช้กระดาษ ลดขั้นตอนการให้บริการประชาชน
          นายแพทย์ไพศาล ดั่นคุ้ม รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข และโฆษกกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่ากระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายผลักดันให้นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาระบบสาธารณสุข สนองนโยบายดิจิทัลไทยแลนด์ของรัฐบาล  โดยให้หน่วยงานในสังกัดเป็นสมาร์ทออฟฟิศ (Smart Office) ลดการใช้กระดาษ เก็บสำรองข้อมูลที่สำคัญไว้ในระบบออนไลน์ (Cloud storage)  และเชื่อมโยงฐานข้อมูลให้เป็นระบบเดียวกันในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Big Data)  เพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าถึงข้อมูลสะดวก ประชาชนได้รับบริการที่รวดเร็ว ลดแออัด ลดรอคอย
          นายแพทย์ไพศาล กล่าวต่อว่า จากการเยี่ยมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี พบว่า ได้มีการปรับภาพลักษณ์สถานบริการให้เป็นองค์กรอัจฉริยะ (Smart Organization) เก็บข้อมูล เอกสาร หนังสือราชการทั้งหมดในระบบออนไลน์ (Cloud storage)  ทำให้สืบค้นเอกสารได้ง่าย สะดวกรวดเร็ว รวมถึงพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านอาหาร ยา สถานบริการให้มีมาตรฐาน จัดเก็บเอกสารทั้งหมดในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ และหากต้องการแก้ไขเอกสารคำขออนุญาตในภายหลังสามารถสืบค้นข้อมูลง่าย รวดเร็ว ซึ่งจากเดิม เก็บในรูปแบบเอกสารทำให้เสียเวลาในการสืบค้น ประชาชนได้รับบริการที่ สะดวก รวดเร็ว ทันใจ
          “นอกจากนี้ หลังการตรวจเยี่ยมสถานประกอบการที่ขึ้นทะเบียนสถานบริการ ผลิต บรรจุ จำหน่าย จะทำการปักหมุดพิกัด (GIS Map) เพื่อให้ง่ายต่อการเข้าตรวจสถานประกอบการในครั้งถัดไป  ใช้คิวอาร์โค้ดแทนการพิมพ์เอกสาร ทำให้ลดปริมาณการใช้กระดาษ ลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่ให้ดูทันสมัย สะอาด น่าทำงาน  ประชาชนสามารถสืบค้นสถานประกอบการต่าง ๆ ที่ขึ้นทะเบียนในพื้นที่ได้ด้วยตนเองจากหน้าเว็บไซต์ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี www.kanpho.go.th” 


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

วันนี้ (30 มกราคม 2562) ที่สถานีขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี อ.เมือง จ.กาญจนบุรี นพ.พนัส โสภณพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วย นายอนุชา วรหาญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ สาธารณสุข และทีมเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา ทีม อสม. อำเภอเมืองกาญจนบุรี ร่วมรณรงค์ให้ คำแนะนำประชาชนเพื่อป้องกันปัญหาฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ ผู้สูงอายุเด็กเล็ก หญิงตั้งครรภ์ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เช่น หอบหืด โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรคหัวใจและหลอดเลือด หรือผู้ที่ต้องอยู่กลางแจ้งเป็นเวลานานควรระมัดระวังป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็ก ถ้าจำเป็นต้อง ออกนอกบ้านควรสวมหน้ากากที่ป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็ก หรือใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูก 


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

นพ.พนัส โสภณพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานการประชุมพัฒนาศักยภาพการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมชุมชนขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น และสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 5 พร้อมชี้แจงนโยบาย เป้าหมาย และเกณฑ์การประเมินรับรอง คุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่จังหวัด กาญจนบุรี และเพื่อให้ผู้รับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทราบแนวทางหรือหลักเกณฑ์ในการออกข้อกำหนดท้องถิ่นเพื่อบังคับใช้ ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535  เมื่อวันนี้ 29 มกราคม 2562 ณ  ห้องประชุมอาคารหลวงปู่หลิว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกากาญจนบุรี


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

 นพ.พนัส โสภณพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการทีมพัฒนาและประเมิน รพ.สต.ติดดาวระดับอำเภอ เพื่อพัฒนาศักยภาพทีมพี่เลี้ยงระดับอำเภอให้เกิดความร่วมมือ และการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในรูปแบบเครือข่ายของแต่ละอำเภอ พัฒนาส่วนขาดตามเกณฑ์ หรือแก้ปัญหาสุขภาพตามบริบทของแต่ละพื้นที่ ยกระดับ 3 ดาว 4 ดาว ให้ก้าวสู่ระดับ 5 ดาว เป็นการพัฒนาคุณภาพของบริการปฐมภูมิที่เชื่อมโยงกับชุมชน ตอบสนองความจำเป็นด้านสุขภาพของประชาชน เพื่อการดูแลสุขภาพประชาชนทุกกลุ่มวัยที่มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมอาคารหลวงปู่หลิว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี


© 2019 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-512417, 034-540631-2 หมายเลขโทรสาร 034-511734 Kanpho