Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

วันที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมแควน้อย ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เป็นประธานเปิดการประชุม โครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตร์ป่าและอุทยานแห่งชาติ จังหวัดกาญจนบุรี โดยมี นพ.พนัส โสภณพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี และคณะผู้บริหารสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีร่วมประชุมในครั้งนี้


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

นพ.สุรวิทย์ ศักดานุภาพ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดบริการคลินิกแพทย์แผนไทย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อเพิ่มทางเลือกและอำนวยความสะดวกให้กับชาวกาญจนบุรี โดยมี ภก.วรรณะ วีระผาสุก รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นายอนุชา วรหาญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นางสาวชลิดา ถนอมวงษ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นางสาวพรวิมล พุฒซ้อน หัวหน้ากลุ่มงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี รวมทั้งแขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนร่วมงานจำนวนมาก
นพ.สุรวิทย์ ศักดานุภาพ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เปิดเผยว่า รัฐบาลสนับสนุนให้มีการพัฒนาภูมิปัญญาด้านการแพทย์แผนไทยให้เกิดประโยชน์สูงสุด ส่งเสริมให้ประชาชนใช้สมุนไพร ตามนโยบาย “เจ็บป่วยคราใด ใช้ยาไทยก่อนไปพบแพทย์” ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขกำหนดเป้าหมายให้ผู้ป่วยนอกทั้งหมดได้รับบริการ ตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค และฟื้นฟูสภาพ ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการบริการเป็นทางเลือกประชาชนในการดูแลสุขภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยที่เป็นการดูแลสุขภาพองค์รวม สอดคล้องกับวิถีชุมชนและวัฒนธรรมท้องถิ่น ใช้ภูมิปัญญาไทย การแพทย์แผนไทยพัฒนาสุขภาพประชาชน มุ่งเน้นให้ประชาชนเข้าถึงบริการการแพทย์แผนไทยเพิ่มมากขึ้น ถือเป็นเรื่องน่ายินดีอย่างยิ่ง ที่ได้มีคลินิกแพทย์แผนไทยที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี มีการให้บริการนวดเพื่อสุขภาพ นวดเพื่อบำบัดรักษาโรค ประคบสมุนไพร อบสมุนไพร นวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ และจ่ายยาสมุนไพร ตามมาตรฐานวิชาชีพ และมีจุดบริการครบวงจรแบบเบ็ดเสร็จ (ONE STOP SERVICE) เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่มาใช้บริการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพียงบัตรประชาชนใบเดียว ทำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการแพทย์แผนไทย ได้อย่างครอบคลุม สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ เพิ่มทางเลือกในการดูแลสุขภาพของชาวกาญจนบุรี


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมวิชาการสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี 2562 “Smart Organization Kanchanaburi 4.0” มอบรางวัลแก่บุคคลและหน่วยงานที่มีผลงานดีเด่น พร้อมบรรยายพิเศษและเยี่ยมชมบูธนิทรรศการ ผลงานวิชาการ นวัตกรรมดีเด่น ในงานมหกรรมวิชาการสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี 2562 วันที่ 24-25 กันยายน 2562 ที่โรงแรมพีลูส อ.เมือง จ.กาญจนบุรี โดยมี นพ.พนัส โสภณพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นพ.สุรวิทย์ ศักดานุภาพ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี คณะผู้บริหารสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี บุคลากรสาธารณสุขทุกระดับ และภาคีเครือข่ายสุขภาพร่วมงานจำนวนมาก นพ.พนัส โสภณพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี กล่าวรายงานว่า กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข สนับสนุนให้หน่วยงานในสังกัด พัฒนาสู่ Smart Organization Thailand 4.0 ด้วยการนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการบริหารจัดการ ระบบฐานข้อมูล เพิ่มประสิทธิภาพการจัดบริการประชาชน รวมทั้ง ส่งเสริม สนับสนุน ให้บุคลากรมีการพัฒนางานวิชาการด้านต่างๆ สร้างความรู้ใหม่ โดยใช้ทรัพยากรในพื้นที่และเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนางาน เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีจึงผลักดันให้หน่วยงานในสังกัดนำเทคโนโลยีมาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาองค์กร และพัฒนาระบบงานสาธารณสุขให้เป็น Smart Organization และ Smart Hospital เพื่อเพิ่มความสะดวก รวดเร็ว และลดขั้นตอนการให้บริการประชาชน ลดความแออัด และลดการใช้กระดาษ นอกจากนี้ยังส่งเสริม สนับสนุนบุคลากรให้พัฒนางานประจำสู่งานวิจัย เพื่อให้ระบบงานสาธารณสุขเกิดการพัฒนาทั้งในด้านเทคโนโลยี และด้านวิชาการอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

วันที่ 24 กันยายน 2562 เวลา 13.30 น. ที่ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี นพ.พนัส โสภณพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นพ.สมเจตน์ เหล่าลือเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา นพ. อิทธิพล จรัสโอฬาร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะการักษ์ นพ.สุรวิทย์ ศักดานุภาพ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นายอนุชา วรหาญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมแสดงความยินดีกับ นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ โอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู


© 2019 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-512417, 034-540631-2 หมายเลขโทรสาร 034-511734 Kanpho