Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

วันที่ 15 มกราคม 2563 ที่ห้องประชุมประเสริฐ กระจ่างวงษ์ โรงพยาบาลมะการักษ์ แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 5 และคณะตรวจราชการ ลงพื้นที่ตรวจราชการโรงพยาบาลมะการักษ์ โดยมีนพ.อิทธิพล จรัสโอฬาร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะการักษ์ นพ.สุรวิทย์ ศักดานุภาพ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี คณะผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม พร้อมนำเสนอข้อมูลทั่วไปโรงพยาบาลมะการักษ์ และเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอท่ามะกา และนำเสนอข้อมูลการดำเนินงานวัณโรคอำเภอท่ามะกา(TB) ที่เป็นปัญหาข้องพื้นที่


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

วันที่ 10 มกราคม 2563 ที่ห้องประชุมอาคารหลวงปู่หลิว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นพ.สุรวิทย์ ศักดานุภาพ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมติดตามการเบิกชดเชยกองทุนต่างๆ โดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 5 ราชบุรี ร่วมกับกลุ่มงานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี จัดประชุมติดตามการเบิกชดเชยกองทุนต่างๆ การบันทึกบัญชีเงินบริหารกองทุน การเบิกชดเชยบริการทางการแพทย์

 

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

วันที่ 9 ธันวาคม 2563 ที่ห้องประชุมเรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี นพ.นิพนธ์ พัฒนกิจเรือง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นายอนุชา วรหาญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขสำหรับผู้ต้องขังในเรือนจำประจำจังหวัดกาญจนบุรีปี 2563 โดยมี นายสมยศ ศิลปีโยดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธาน เนื่องด้วยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เพื่อมุ่งเน้นส่งเสริมในด้านเครื่องมือแพทย์ ด้านบริการทางการแพทย์ พยาบาล ให้องค์ความรู้ด้านสุขภาพอนามัยที่จำเป็นแก่ผู้ต้องขัง และอาสาสมัครด้านสุขภาพในเรือนจำ


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

วันที่ 9 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมมะลิวัลย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นายอนุชา วรหาญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพบริการรังสีวินิจฉัยจังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 1/2563 มีการทบทวนรายชื่อโรงพยาบาลในจังหวัดกาญจนบุรี ที่ผ่านการรับรองระบบบริหารคุณภาพห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย ตามมาตรฐานห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย กระทรวงสาธารณสุข


© 2020 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-512417, 034-540631-2 หมายเลขโทรสาร 034-511734 Kanpho