Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

วันนี้ (18 พฤศจิกายน 2562) เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นพ.นิพนธ์ พัฒนกิจเรือง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานการประชุมทางไกล VDO Conference ในระดับจังหวัด เรื่อง “มาตรการเพื่อรักษาความปลอดภัยในหน่วยบริการสาธารณสุข กรณีเหตุรุนแรงในโรงพยาบาลและห้องฉุกเฉิน” ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข โดยมี ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในการประชุมของส่วนกลาง ณ ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข ร่วมกับ สสจ.ทุกจังหวัด และโรงพยาบาลที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันก่อนเกิดเหตุและขณะเกิดเหตุ มิให้เกิดเหตุการณ์ความไม่ปลอดภัยแก่ชีวิตและทรัพย์สินของผู้ป่วย เจ้าหน้าที่ และประชาชนผู้มารับบริการในสถานบริการของกระทรวงสาธารณสุข โดยมีมาตรการหลักดังนี้ 1)ด้านอาคารสถานที่ ให้ติดตั้งกล้องวงจรปิดและระบบตรวจสอบความปลอดภัย 24 ชั่วโมง โดยเฉพาะจุดเสี่ยงต่างๆ จัดระบบควบคุมประตูทางเข้า-ออก และประตูห้องฉุกเฉิน ให้มีความปลอดภัย จัดที่พักคอยญาติให้มีความเหมาะสม 2)มาตรการรักษาความปลอดภัย มีการซ้อมแผนแนวทางปฏิบัติป้องกันและจัดการควบคุมความรุนแรง จัดระบบคัดกรองโดยเฉพาะผู้ป่วยที่ห้องฉุกเฉินจัดบริการให้เหมาะสมกับความเร่งด่วน รวมทั้งสื่อสารเพื่อลดความวิตกกังวล จัดเวรยามรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง หรือติดตั้งสัญญาณเตือนภัย/อุปกรณ์ขอความช่วยเหลือฉุกเฉิน มีช่องทางแจ้งเหตุด่วนกับตำรวจ ฝ่ายปกครอง และเครือข่ายอาสาสมัคร มูลนิธิกู้ภัย เป็นต้น 3)มาตรการด้านกฎหมายในการดำเนินคดีอาญากับผู้ก่อเหตุใช้ความรุนแรงทะเลาะวิวาททุกราย


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีจัดโครงการรณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคหัดในกลุ่มเด็กอายุ 1-12 ปี พ.ศ.2562-2563 ครอบคลุมทุกพื้นที่ในจังหวัดกาญจนบุรี ตามแผนเร่งรัดกำจัดโรคหัดของประเทศไทย
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 นพ.สุรวิทย์ ศักดานุภาพ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี กล่าวว่า จังหวัดกาญจนบุรีดำเนินมาตรการรณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคหัดอย่างเข้มแข็ง เพื่อปิดช่องว่างทางภูมิคุ้มกันในประชากรกลุ่มเสี่ยง และมีแผนเร่งรัดติดตามโครงการรณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคหัด-คางทูม-หัดเยอรมัน (MMR) ในเด็กอายุ 1 – ต่ำกว่า 7 ปี และฉีดวัคซีนรวมป้องกันโรคหัด-หัดเยอรมัน (MR) ในเด็กอายุ 7 - 12 ปี ทั้งในเด็กไทยและต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยที่ยังได้รับวัคซีนไม่ครบตามเกณฑ์ จึงขอเชิญชวนผู้ปกครองนำบุตรหลานมารับการฉีดวัคซีนรวมป้องกันโรคหัดฟรีที่สถานบริการสาธารณสุขทุกแห่ง


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

วันศุกร์ที่ 15 เดือน พฤศจิกายน 2562 ที่โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี สมยศ ศิลปีโยดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก น้อมนำพระราโชบาย “สืบสาน รักษา ต่อยอด” สู่การปฏิบัติ ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค การรักษาโรค และฟื้นฟูสุขภาพ เพื่อประชาชนสุขภาพดี โดยมี นพ.สุรวิทย์ ศักดานุภาพ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี กล่าวรายงาน พร้อมด้วย นพ.อิทธิพล จรัสโอฬาร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะการักษ์ ตัวแทนสาธารณสุขอำเภอท่ามะกา และผู้เกี่ยวข้องร่วมกิจกรรมจำนวนมาก ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ที่พระองค์ทรงมีต่อการแพทย์ การสาธารณสุขไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องสุขภาพอนามัย พระองค์ทรงริเริ่มโครงการพระราชดำริต่างๆ ครอบคลุมทั้งงานด้าน การป้องกันโรค การส่งเสริมสุขภาพ การรักษาโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพ เพื่อดูแลสุขภาพ ประชาชนในทุกพื้นที่และช่วยเหลือสนับสนุนการบริหารงานโรงพยาบาลตลอดจนส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร ให้มีความสามารถในการปฏิบัติงาน เพื่อให้บริการสาธารณสุขแก่ประชาชน อันเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติส่วนรวม ขอสืบสานพระราชปณิธาน ด้วยความจงรักภักดี สร้างสรรค์ คุณประโยชน์แก่ประชาชนและประเทศชาติ โดยพร้อมใจดำเนินโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก วัตถุประสงค์ของโครงการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช ๒๕๖๒ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ และสนับสนุนโครงการหรือกิจกรรมอันเนื่องมาจากพระราชปณิธาน พระราชดำริ พระบรมราโชวาท หรือพระราชกรณียกิจ ในโครงการฯ มีการจัดกิจกรรมจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 4 พฤษภาคม 2562 ถึง 4 พฤษภาคม 2563 โดยในวันนี้ได้เปิดให้บริการประชาชน 2 กิจกรรมหลักประกอบด้วย กิจกรรมจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ และกิจกรรมรับบริจาคโลหิตโดยกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ประกอบด้วยการให้บริการ 4 ด้านดังนี้ 1.บริการการแพทย์ทั่วไป 2.บริการทันตกรรมเคลื่อนที่ 3.บริการตรวจตา 4.บริการสุขภาพจิตเคลื่อนที่ คาดว่าประชาชนจะได้รับการบริการทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข รวมทั้งแก้ปัญหาด้านสุขภาพของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งได้ร่วมกันบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล แพทย์ บุคลากรทางแพทย์ และสาธารณสุข ตลอดจนบุคคลทั่วไปได้ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

วันนี้ (14 พฤศจิกายน 2562) เวลา 09.00 น. ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตลาดเขต อ.พนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี นพ.นิพนธ์ พัฒนกิจเรือง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตลาดเขต พร้อมด้วยนายอนุชา วรหาญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นางสาวชลิดา ถนอมวงษ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีและผู้เกี่ยวข้อง ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตลาดเขต ได้รับเกียรติจากนายยศวัฒน์ มาไพศาลสิน สส.เขต 3 พรรคภูมิใจไทย นายสาทิส ภัทรพงษ์กาญจน์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลตลาดเขต นางพรปวีณ์ อมรกาญนพินิจ ผอ.รพ.สต.บ้านตลาดเขต ผู้นำท้องถิ่น คณะกรรมการก่อสร้าง ผู้มีจิตศรัทธาที่ร่วมบริจาคในการก่อสร้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตลาดเขต ภาคีเครือข่ายสุขภาพ อสม. ประชาชน และผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานจำนวนมาก โดยมีนายอนุชา หอยสังข์ นายอำเภอพนมทวนกล่าวรายงานการจัดสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตลาดเขตซึ่งมีประวัติความเป็นมาของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านตลาดเขต ดังนี้ วันที่ 18 สิงหาคม 2512 ได้เปิดให้บริการกับประชาชนในพื้นที่จำนวน 10 หมู่บ้าน โดยมีชื่อว่า สำนักงานผดุงครรภ์บ้านตลาดเขต ปี พ.ศ 2547 ได้รับการยกระดับ และเปลี่ยนชื่อเป็น สถานีอนามัยบ้านตลาดเขต โดยมีพื้นที่รับผิดชอบ 6 หมู่บ้าน เนื่องจากพื้นที่ 6 หมู่บ้าน ได้แยกไปขึ้นกับอำเภอห้วยกระเจา ต่อมา ปี พ.ศ.2555 ได้รับการยกระดับ และเปลี่ยนชื่อเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตลาดเขตจนถึงปัจจุบัน ดูแลประชากรชาย 2,095 คน หญิง 2,263 คน รวม 4,358 คน ได้มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนา รพ.สต. และมีมติเห็นสมควรให้ขยายพื้นที่ออกไป และก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตลาดเขตแห่งใหม่ขึ้น เพื่อรองรับการมารับบริการของผู้ป่วยจำนวนมากขึ้น คณะกรรมการพัฒนารพ.สต.ได้ร่วมกันประชาสัมพันธ์และออกหาผู้บริจาคที่ดินจำนวน 3 ไร่ 1 งาน ซึ่งปัจจุบันรพ.สต.มีพื้นที่จำนวน 4 ไร่ 22 ตารางวา และมีผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินในการก่อสร้างอาคารจำนวน 9,394,999 บาท มีกำหนดการก่อสร้างให้แล้วเสร็จในปี 2564 ในวงเงิน 7,680,000 บาท เวลา 09.00 น. พราหมณ์ประกอบพิธีบูชา – บวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ ประธานสงฆ์เจิมแผ่นศิลาฤกษ์ อิฐทอง-นาก-เงิน ไม้มงคล 9 ชนิด ใบเงิน ใบทอง ใบนาก
จากนั้น เวลา 09.59 น. นพ.นิพนธ์ พัฒนกิจเรือง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ประธานพิธีวางแผ่นศิลาฤกษ์ หันไปทางทิศเหนือ ตอกไม้เข็มมงคล ๙ ต้น ตามลำดับเป็นประทักษิณ และดำเนินการตามขั้นตอนจนเสร็จพิธี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกล่าวทักทาย ผู้นำท้องถิ่น คณะกรรมการก่อสร้าง เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อสม. และประชาชนผู้มาร่วมงาน และรับมอบเงินจากผู้มีจิตศรัทธาที่บริจาคเงินในการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตลาดเขต นับเป็นความโชคดีของประชาชนในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียงที่จะได้มารับบริการสาธารณสุขใกล้บ้าน ใกล้ใจ แห่งนี้ได้สะดวกยิ่งขึ้น


© 2019 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-512417, 034-540631-2 หมายเลขโทรสาร 034-511734 Kanpho