นายพนัส  โสภณพงษ์
นายพนัส โสภณพงษ์นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี
นายพนัส  โสภณพงษ์
นายพนัส โสภณพงษ์นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี
นายสุรวิทย์  ศักดานุภาพ
นายสุรวิทย์ ศักดานุภาพรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี
นายสุรวิทย์  ศักดานุภาพ
นายสุรวิทย์ ศักดานุภาพรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี

รับผิดชอบ ควบคุม กำกับหน่วยงานใน 3 อำเภอ คือ - อำเภอเมืองกาญจนบุรี
- อำเภอท่าม่วง
- อำเภอบ่อพลอย
รับผิดชอบควบคุม กำกับการปฏิบัติราชการของกลุ่มงาน
ต่าง ๆ ดังนี้
- กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
- กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
- กลุ่มงานประกันสุขภาพ


นายอนุชา <br> วรหาญ
นายอนุชา
วรหาญ
รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี
นายอนุชา <br> วรหาญ
นายอนุชา
วรหาญ
รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี
รับผิดชอบ ควบคุม กำกับ หน่วยงานใน 3 อำเภอ
- อำเภอห้วยกระเจา
- อำเภอเลาขวัญ
- อำเภอหนองปรือ
รับผิดชอบควบคุม กำกับการปฏิบัติราชการของกลุ่มงาน
ต่าง ๆ ดังนี้
- กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
- กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
- กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย

นายไพฑูรย์  <br>วิไลวรรณ
นายไพฑูรย์
วิไลวรรณ
รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี
นายไพฑูรย์  <br>วิไลวรรณ
นายไพฑูรย์
วิไลวรรณ
รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี
รับผิดชอบ ควบคุม กำกับหน่วยงานใน 3 อำเภอ คือ
- อำเภอทองผาภูมิ
- อำเภอศรีสวัสดิ์
- อำเภอด่านมะขามเตี้ย
และรับผิดชอบควบคุม กำกับการปฏิบัติราชการของกลุ่มงานต่าง ๆ ดังนี้
- กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
- กลุ่มงานนิติการ

นายวรรณะ  <br>วีระผาสุก
นายวรรณะ
วีระผาสุก
รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี
นายวรรณะ  <br>วีระผาสุก
นายวรรณะ
วีระผาสุก
รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี
รับผิดชอบ ควบคุม กำกับหน่วยงานใน 2 อำเภอ คือ
- อำเภอท่ามะกา
- อำเภอพนมทวน
รับผิดชอบควบคุม กำกับการปฏิบัติราชการของกลุ่มงาน
ต่าง ๆ ดังนี้
- กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคแบะเภสัขสาธารณสุข
- กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

นางสาวชลิดา  <br>ถนอมวงษ์
นางสาวชลิดา
ถนอมวงษ์
รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี
นางสาวชลิดา  <br>ถนอมวงษ์
นางสาวชลิดา
ถนอมวงษ์
รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี
รับผิดชอบ ควบคุม กำกับหน่วยงานใน 2 อำเภอ คือ
- อำเภอไทรโยค
- อำเภอสังขละบุรี
รับผิดชอบควบคุม กำกับการปฏิบัติราชการของกลุ่มงาน
ต่าง ๆ ดังนี้
- กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
- กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด

© 2018 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-512417, 034-540631-2 หมายเลขโทรสาร 034-511734 Kanpho