User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

นางสาวชลิดา  ถนอมวงษ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นำคณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะและเวียนเทียนรอบพระอุโบสถ เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2561 ซึ่งเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเป็นวันที่มีการประชุมสังฆสันนิบาตครั้งใหญ่ในพุทธศาสนาที่เรียกว่า "จาตุรงคสันนิบาต" และเป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงโอวาทปฎิโมกข์ แก่พระสงฆ์สาวกเป็นครั้งแรก ณ เวฬุวันวิหาร เมืองราชคฤห์ เพื่อให้พระสงฆ์นำไปประพฤติปฏิบัติ เพื่อจะยังพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองต่อไป เมื่อวันที่1 มีนาคม 2561 เวลา 19.30 น. ที่วัดไชยชุมพลชนะสงคราม  อ.เมือง จ.กาญจนบุรี


User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

นางสาวชลิดา  ถนอมวงษ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นำคณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง งานสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา จังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี 2561 เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และร่วมใจประพฤติปฏิบัติตนบำเพ็ญกุศลรักษาศีล ละเว้นอบายมุขทั้งปวง รวมถึงเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และร่วมอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาที่ดีงาม และยังเป็นการร่วมกันส่งเสริมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้คงอยู่กับชาติไทยให้สืบต่อไป เมื่อวันที่1 มีนาคม 2561 ณ วัดไชยชุมพลชนะสงคราม  ต.บ้านใต้ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี


User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

วันนี้ 2 มีนาคม 2560 เวลา 08.00 น. นายอนุชา  วรหาญ  รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี  นำคณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมพิธี “วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ”ประจำปี พ.ศ.2561  วางพานพุ่มเงิน – พุ่มทอง  ถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้วันที่ 2 มีนาคม ของทุกปี เป็น “วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ” เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่พระองค์ทรงเป็นพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย  ณ  ศาลา 60 พรรษามหาราช เทศบาลเมืองกาญจนบุรี อ.เมือง จ.กาญจนบุรี


User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

วันนี้ (23 กุมภาพันธ์ 2561) เวาล 09.00 น. นพ.พนัส โสภณพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานการประชุมการบริหารจัดการการทำงานของแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย ผ่านระบบ Tele Conference จากสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 2/2561 ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ (VDO Conference) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี


© 2018 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-512417, 034-540631-2 หมายเลขโทรสาร 034-511734 Kanpho