ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานและลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย ร่วมกับ 14 หน่วยงาน โดยมี นพ.พนัส โสภณพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นพ.สมเจตน์ เหล่าลือเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา หัวหน้าส่วนราชการ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มผลิตสินค้า OTOP เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน เข้าร่วมในพิธี
จังหวัดกาญจนบุรี โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา ร่วมกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 14 หน่วยงาน ประกอบด้วย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี โรงพยาบาลมะการักษ์ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานประมงจังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานพัฒนาที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกาญจนบุรี ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดกาญจนบุรี เครือข่ายเกษตรอินทรีย์จังหวัดกาญจนบุรี และ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีกาญจนบุรี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย ในการส่งเสริมให้กลุ่มเกษตรกร ผู้ปลูกผักอินทรีย์ หรือ ผลิตภัณฑ์อื่นที่เกิดจากการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร ได้นำผลผลิตจำหน่ายให้กับโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา โรงพยาบาลมะการักษ์ ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข ในการสร้างความปลอดภัยอาหารในโรงพยาบาล ให้โรงครัว ร้านอาหารในโรงพยาบาลปรุงอาหารจากผัก ผลไม้ปลอดสารพิษ เพื่อสุขภาพของผู้ป่วยและประชาชน และสร้างรายได้ให้เกษตรกรอีกด้วย รวมทั้งยังได้จัดหาสถานที่จำหน่ายผักและผลไม้ปลอดสารพิษที่ได้มาตรฐานและสินค้าเกษตรแปรรูปที่ปลอดภัยในโรงพยาบาล เพื่อให้ประชาชนหาซื้อได้สะดวก เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2561 ณ โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

© 2018 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-512417, 034-540631-2 หมายเลขโทรสาร 034-511734 Kanpho