ขอเชิญประชุมวิชาการทำทะเบียนมะเร็งระดับนานาชาติ ครั้งที่ื 2

(กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อและยาเสพติด)


ประกาศจังหวัดกาญจนบุรี
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงรั้วด้านข้าง ที่ โรงพยาบาลเลาขวัญ ตำบลเลาขวัญ อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
--------------------------------------------------------------------
               
             ตามประกาศจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงรั้วด้านข้าง ที่ โรงพยาบาลเลาขวัญ ตำบลเลาขวัญ อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๐๖๒/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นั้น
            รายการก่อสร้างปรับปรุงรั้วด้านข้างโรงพยาบาลเลาขวัญ ตำบลเลาขวัญ อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน ๑ รายการ  ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ถิ่นอาชาการโยธา (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๘๙,๙๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนแปดหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
  ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑
   
                      พนัส  โสภณพงษ์ 
 
(นายพนัส โสภณพงษ์)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี
 
สำเนาถูกต้อง  
 
พิไลวรรณ ถาวรกุล  
(นางสาว พิไลวรรณ ถาวรกุล)  
เจ้าพนักงานพัสดุ  
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
 โดย นางสาว ปราศรัย อรรจนธีรทัต นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ประกาศจังหวัดกาญจนบุรี
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเวชศาสตร์ครอบครัวฯ จำนวน ๑ รายการ โรงพยาบาลพยาบาลสถานพระบารมี (สาขาหนองปรือ) ตำบลหนองปรือ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
--------------------------------------------------------------------

               ตามประกาศ จังหวัดกาญจนบุรี  เรื่อง  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเวชศาสตร์ครอบครัวฯ จำนวน ๑ รายการ โรงพยาบาลพยาบาลสถานพระบารมี (สาขาหนองปรือ) ตำบลหนองปรือ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๐๖๓/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นั้น
                รายการก่อสร้างปรับปรุงอาคารเวชศาสตร์ครอบครัวฯ จำนวน ๑ รายการ ที่ โรงพยาบาลพยาบาลสถานพระบารมี (สาขาหนองปรือ) ตำบลหนองปรือ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน ๑ งาน ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไดมอนเทค (ให้บริการ) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น  ๔๙๐,๐๐๐.๐๐
 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
  ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑
   
                        พนัส  โสภณพงษ์ 
 
(นายพนัส โสภณพงษ์)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี
 
สำเนาถูกต้อง  
 
พิไลวรรณ ถาวรกุล  
(นางสาว พิไลวรรณ ถาวรกุล)  
เจ้าพนักงานพัสดุ  
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
 โดย นางสาว ปราศรัย อรรจนธีรทัต นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

 

Page 6 of 24
© 2018 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-512417, 034-540631-2 หมายเลขโทรสาร 034-511734 Kanpho