ประกาศจังหวัดกาญจนบุรี
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
 

               ตามประกาศ จังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง สอบราคาจ้างติดตั้งระบบเติมอากาศอาคารผลิตยาสมุนไพร ที่ โรงพยาบาลเจ้าคุณไพบูลย์พนมทวน ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ซึ่งมีผู้ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคาจำนวน ๑ รายนั้น
               ผลปรากฏว่า มีผู้ที่เสนอราคาที่ดีที่สุด ดังนี้
                               เป็นราคาที่รวม VAT              เป็นราคาที่ไม่รวม VAT

 

รายการที่พิจารณา

ผู้เสนอราคาดีที่สุด

ราคาที่เสนอ

 ติดตั้งระบบเติมอากาศอาคารผลิตยาสมุนไพร ที่ โรงพยาบาลเจ้าคุณไพบูลย์พนมทวน

 บริษัท โปรโต เทค จำกัด

๗๙๙,๔๐๐.๐๐  


                                        ประกาศ ณ วันที่ ๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

                                          (นายสุรวิทย์ ศักดานุภาพ)

                            นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)

                           รักษาราชการนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด

                       ปฎิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี

 

             สำเนาถูกต้อง

 
 

       (นาย สุรวิทย์ ศักดานุภาพ)

 

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรม)

 

 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๐

 โดย นาย สุรวิทย์ ศักดานุภาพ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรม)

1.Template ตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ
2.แบบรายงานผลตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ
หัวเรื่อง   การมอบอำนาจให้ผู้อำนวยการหรือหัวหน้าหน่วยบริการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขดำเนินการผลิตและ
ขอรับการสนับสนุนยาแผนโบราณ
 
สิ่งที่่ส่งมาด้วย  1. คำสั่งกระทรวงสาธารณสุขที่ 1118/2560  ลงวันที่ 23 ส.ค 2560
                       2. สำเนาหนังสือหารือ
                       3. แผนภารกระบวนการ
                       4. ตัวอย่างหนังสือที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการดำเนินการ
© 2018 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-512417, 034-540631-2 หมายเลขโทรสาร 034-511734 Kanpho