ดาวน์โหลดแบบทบทวนแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ปีงบประมาณ 2563 -2567 (ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)

1.บันทึกข้อความ ทบทวนแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ปีงบประมาณ 2563 -2567 Download

2.แบบทบทวนแผนงบลงทุน ปีงบประมาณ 2563 -2567 Download

 


ประกาศจังหวัดกาญจนบุรี
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ ๑๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
--------------------------------------------------------------------
               ตามประกาศ จังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ ๑๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๘๕/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๑ นั้น
               รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี.ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ(๒๕.๑๐.๑๕.๐๓ ) จำนวน ๑ คัน ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บจก.โตโยต้ากาญจนบุรี 1995 ผู้จำหน่ายโตโยต้า (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
  ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
   
   
 
(นายพนัส โสภณพงษ์)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี
 
สำเนาถูกต้อง  
 
เบญจพร สุนทรวิจิตร  
(นาง เบญจพร สุนทรวิจิตร)  
เจ้าพนักงานธุรการ  
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๑
 โดย นาย สุรวิทย์ ศักดานุภาพ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรม)

 

เอกสารดาวโหลด

1.หนังสือเวียน

2.ประกาศรับสมัคร

3.ใบสมัคร

4.แบบพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลและแบบประเมินคุณลักษณะของบุคคล

5.หนังสือยืนยันของผู้สมัคร

                            สสจ.กาญจนบุรี ,สสอ.เมืองกาญจนบุรี อสม.เมืองกาญจนบุรีและสโมสรโรตารี่ ร่วมกันจัดงานวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ

ประจำปี ๒๕๖๑ ร่วมเดินรณรงค์ รวมพลังยุติวัณโรค ไข้เลือดออก โรคพิษสุนัขบ้า ฯลฯ  เนื่องในวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ 

ประจำปี ๒๕๖๑ วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ ศาลาขุนแผน หน้าศาลหลักเมือง อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

                         ในการนี้ ผอ.อนุชา วรหาญ(รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี)  ,นายนุชชา เจริญโห้ (สาธารณสุขอำเภอเมืองกาญจนบุรี) พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกาญจนบุรี สโมสรโรตารี่ และอสม.เมืองกาญจนบุรี  ทุกท่านร่วมรณรงค์ในครั้งนี้

สามารถดาวน์โหลดภาพกิจกรรมได้ตามภาพที่แนบมาพร้อมนี้  

Download attachments: 

 

Page 3 of 24
© 2018 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-512417, 034-540631-2 หมายเลขโทรสาร 034-511734 Kanpho