งานก่อสร้าง

งานก่อสร้าง


ประกาศจังหวัดกาญจนบุรี
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างต่อเติมพื้นที่ให้บริการผู้ป่วย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านยาง

หมู่ที่ ๔ ตำบลท่ามะขาม อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

--------------------------------------------------------------------
 
               ตามที่ จังหวัดกาญจนบุรี ได้มีโครงการจ้างต่อเติมพื้นที่ให้บริการผู้ป่วย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านยาง หมู่ที่ ๔ ตำบลท่ามะขาม อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น
               รายการ
ต่อเติมพื้นที่ให้บริการผู้ป่วย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านยาง หมู่ที่ ๔ ตำบลท่ามะขาม อำเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี  จำนวน ๑ งาน  ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นาย ประมาณ สุศิริวัฒนนนท์ (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๓๘,๓๘๐.๐๐ บาท (สองแสนสามหมื่นแปดพันสามร้อยแปดสิบบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
  ประกาศ ณ วันที่  ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑
   
   
 
พนัส โสภณพงษ์ 
(นายพนัส โสภณพงษ์)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี
 
สำเนาถูกต้อง  
 
ปราศรัย อรรจนธีรทัต  
(นางสาวปราศรัย อรรจนธีรทัต)  
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ  
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๑
 โดย นางสาวปราศรัย อรรจนธีรทัต นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


ประกาศจังหวัดกาญจนบุรี
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงห้องประชุม ที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทับศิลา ตำบลช่องสะเดา อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------
             
                 ตามที่ จังหวัดกาญจนบุรี ได้มีโครงการจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงห้องประชุม  ที่  โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตำบลบ้านทับศิลา ตำบลช่องสะเดา อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น
                รายการก่อสร้าง ปรับปรุงห้องประชุมให้กับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทับศิลา หมู่ที่ ๗ ตำบลช่องสะเดา อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน ๑ งาน     ผู้ได้รับการคัดเลือก      ได้แก่   นาย ชัยยุทธ พงษ์พัว (ขายส่ง,ขายปลีก)  โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น     ๑๑๓,๐๐๐.๐๐    บาท  (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น  ค่าขนส่ง  ค่าจดทะเบียน   และค่าใช้จ่ายอื่น  ๆ  ทั้งปวง
  ประกาศ ณ วันที่  ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑
   
   
 
พนัส โสภณพงษ์ 
(นายพนัส โสภณพงษ์)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี
 
สำเนาถูกต้อง  
 
สุรวิทย์ ศักดานุภาพ  
(นายสุรวิทย์ ศักดานุภาพ)  
 นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรม)  
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๑
 โดย นายสุรวิทย์ ศักดานุภาพ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรม)

ประกาศจังหวัดกาญจนบุรี
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงรั้วด้านข้าง ที่ โรงพยาบาลเลาขวัญ ตำบลเลาขวัญ อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
--------------------------------------------------------------------
               
             ตามประกาศจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงรั้วด้านข้าง ที่ โรงพยาบาลเลาขวัญ ตำบลเลาขวัญ อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๐๖๒/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นั้น
            รายการก่อสร้างปรับปรุงรั้วด้านข้างโรงพยาบาลเลาขวัญ ตำบลเลาขวัญ อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน ๑ รายการ  ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ถิ่นอาชาการโยธา (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๘๙,๙๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนแปดหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
  ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑
   
                      พนัส  โสภณพงษ์ 
 
(นายพนัส โสภณพงษ์)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี
 
สำเนาถูกต้อง  
 
พิไลวรรณ ถาวรกุล  
(นางสาว พิไลวรรณ ถาวรกุล)  
เจ้าพนักงานพัสดุ  
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
 โดย นางสาว ปราศรัย อรรจนธีรทัต นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ประกาศจังหวัดกาญจนบุรี
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเวชศาสตร์ครอบครัวฯ จำนวน ๑ รายการ โรงพยาบาลพยาบาลสถานพระบารมี (สาขาหนองปรือ) ตำบลหนองปรือ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
--------------------------------------------------------------------

               ตามประกาศ จังหวัดกาญจนบุรี  เรื่อง  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเวชศาสตร์ครอบครัวฯ จำนวน ๑ รายการ โรงพยาบาลพยาบาลสถานพระบารมี (สาขาหนองปรือ) ตำบลหนองปรือ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๐๖๓/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นั้น
                รายการก่อสร้างปรับปรุงอาคารเวชศาสตร์ครอบครัวฯ จำนวน ๑ รายการ ที่ โรงพยาบาลพยาบาลสถานพระบารมี (สาขาหนองปรือ) ตำบลหนองปรือ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน ๑ งาน ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไดมอนเทค (ให้บริการ) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น  ๔๙๐,๐๐๐.๐๐
 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
  ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑
   
                        พนัส  โสภณพงษ์ 
 
(นายพนัส โสภณพงษ์)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี
 
สำเนาถูกต้อง  
 
พิไลวรรณ ถาวรกุล  
(นางสาว พิไลวรรณ ถาวรกุล)  
เจ้าพนักงานพัสดุ  
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
 โดย นางสาว ปราศรัย อรรจนธีรทัต นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

 


ประกาศจังหวัดกาญจนบุรี
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างปรับปรุงหลังคาตึกกลางและปรับปรุงอาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
--------------------------------------------------------------------
              ตามประกาศ จังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างปรับปรุงหลังคาตึกกลางและปรับปรุงอาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๐๖๑/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นั้น
                 รายการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารตึกกลางและปรับปรุงอาคารผู้ป่วยนอก ที่  โรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย  ตำบลด่านมะขามเตี้ย  อำเภอด่านมะขามเตี้ย  จังหวัดกาญจนบุรี ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ห้างหุ้นส่วนจำกัด วุฑฒิธันยากร (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคาต่ำสุดเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๔๙๙,๘๐๐.๐๐ บาท บาท (หนึ่งล้านสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)  รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
  ประกาศ ณ วันที่  ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑
   
   
 
(นายพนัส โสภณพงษ์)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี
 
สำเนาถูกต้อง  
 
พิไลวรรณ ถาวรกุล  
(นางสาว พิไลวรรณ ถาวรกุล)  
เจ้าพนักงานพัสดุ  
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
 โดย นางสาว ปราศรัย อรรจนธีรทัต นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

 

Page 1 of 4
© 2018 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-512417, 034-540631-2 หมายเลขโทรสาร 034-511734 Kanpho