กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข

ดาวน์โหลดแบบทบทวนแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ปีงบประมาณ 2563 -2567 (ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)

1.บันทึกข้อความ ทบทวนแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ปีงบประมาณ 2563 -2567 Download

2.แบบทบทวนแผนงบลงทุน ปีงบประมาณ 2563 -2567 Download

ขอเชิญประชุมวิชาการทำทะเบียนมะเร็งระดับนานาชาติ ครั้งที่ื 2

(กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อและยาเสพติด)

แบบฟอร์มรายงานการสำรวจค่าใช้จ่ายและบุคลากรทางการวิจัยและพัฒนาของประเทศ ประจำปี 2561

แบบฟอร์มรายงานการสำรวจค่าใช้จ่ายและบุคลากรทางการวิจัย

และพัฒนาของประเทศ ประจำปี 2561

สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มและคู่มือการกรอกข้อมูลได้ ดังนี้

1. สรุปภาพรวมโครงการวิจัยและพัฒนา ในปีงบประมาณ 2560 (แบบฟอร์ม 1) 

ของหน่วยงานและหน่วยงานในสังกัดที่ได้รับและเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อดำเนินการวิจัยในปี ๒๕๖๐ ทุกโครงการและทุกแหล่งทุน รวมถึงโครงการวิจัย    ที่หน่วยงานได้รับทุนในการให้บริการทางวิชาการ ทั้งทุนงบประมาณแผ่นดินและทุนอื่นๆ ที่ไม่ใช่งบประมาณแผ่นดิน  ทุนจากองค์กรต่างประเทศ และทุนจากเงินรายได้ของหน่วยงาน ตามรายละเอียด

2. สรุปข้อมูลบุคลากรทางการวิจัยและพัฒนา ในปีงบประมาณ 2560 (แบบฟอร์ม 2)

(บุคลากรที่มีส่วนร่วมดำเนินการวิจัยของโครงการวิจัยในปี ๒๕๖๐ ทุกคน) ตามรายละเอียด

3. คู่มือการกรอกข้อมูล

ขอความกรุณาผู้ประสานงานหน่วยงานนำส่งข้อมูลเป็นไฟล์ Excel ให้กับ วช. ได้ทาง 

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ภายในวันพุธที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 

ประกาศราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ ของโรงพยาบาลเลาขวัญ

จ้างซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์(รายการกล้องส่องตรวจทางเดินอาหารและกระเพาะอาหารชนิดวีดีทัศน์)

ประกาศราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ ของโรงพยาบาลเลาขวัญ

1. แบบรายงานผลการปฎิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อ ปีงบประมาณ 2561
2.แบบรายงานผลการปฎิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561

ประกาศ เสนอราคาวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 19

Page 1 of 2
© 2018 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-512417, 034-540631-2 หมายเลขโทรสาร 034-511734 Kanpho