กลุ่มงานประกันสุขภาพ

กลุ่มงานประกันสุขภาพ

หนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี  ที่ กจ 0032.005/654 2 มี.ค. 61 เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือ

(สำเนาหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ 0210.05/ว622 ลงวันที่ 26 ก.พ. 61

เรื่อง แก้ไขและเพิ่มเติมแนวทางการดำเนินการบริหารจัดการการทำงานของแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย

ด้านการตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561)

หนังสือ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่ กจ0032.005/516 ลงวันที่ 20 ก.พ. 2561 เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี  โดยกลุ่มงานประกันสุขภาพ  ขอส่งสำเนาหนังสือ  ดังนี้

1. หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ ๐๒10.๐5/ว355 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง แจ้งแนวทางการดำเนินการบริหารจัดการการทำงานของแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย ด้านการตรวจสุขภาพและการประกันสุขภาพ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561

2. หนังสือศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี ที่ กจ 0028/ว2290 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง แจ้งคำสั่งจังหวัดกาญจนบุรี (คำสั่งจังหวัดกาญจนบุรี ที่ 470/2561 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการการทำงานของแรงงานต่างด้าวในประเทศไทยจังหวัดกาญจนบุรี)

3. หนังสือศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี ที่ กจ 0028/ว2291 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง แจ้งคำสั่งจังหวัดกาญจนบุรี (คำสั่งจังหวัดกาญจนบุรี ที่ 471/2561 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง การจัดตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา จังหวัดกาญจนบุรี)

4. หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ ๐๒10.๐5/ว421 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง แจ้งแนวทางการคืนเงินค่าประกันสุขภาพสำหรับกองทุนหลักประกันสุภาพคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว

สปสช. แจ้งการแก้ไขข้อความการแสดงสิทธิหน้าเว็บไซต์ตรวจสอบสิทธิของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  รายละเอียดตามไฟล์เอกสารที่แนบ

ตัวอย่างโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล ปีงบประมาณ 2561 และประกาศฯ+อนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค  รายละเอียดตามไฟล์เอกสารที่แนบพร้อมนี้

ตัวอย่างโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล ปีงบประมาณ 2561 และประกาศฯ+อนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค  รายละเอียดตามไฟล์เอกสารที่แนบพร้อมนี้

© 2018 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-512417, 034-540631-2 หมายเลขโทรสาร 034-511734 Kanpho