จัดซื้อ-จัดจ้าง

จัดซื้อ-จัดจ้าง (192)


ประกาศจังหวัดกาญจนบุรี
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างต่อเติมพื้นที่ให้บริการผู้ป่วย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านยาง

หมู่ที่ ๔ ตำบลท่ามะขาม อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

--------------------------------------------------------------------
 
               ตามที่ จังหวัดกาญจนบุรี ได้มีโครงการจ้างต่อเติมพื้นที่ให้บริการผู้ป่วย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านยาง หมู่ที่ ๔ ตำบลท่ามะขาม อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น
               รายการ
ต่อเติมพื้นที่ให้บริการผู้ป่วย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านยาง หมู่ที่ ๔ ตำบลท่ามะขาม อำเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี  จำนวน ๑ งาน  ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นาย ประมาณ สุศิริวัฒนนนท์ (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๓๘,๓๘๐.๐๐ บาท (สองแสนสามหมื่นแปดพันสามร้อยแปดสิบบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
  ประกาศ ณ วันที่  ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑
   
   
 
พนัส โสภณพงษ์ 
(นายพนัส โสภณพงษ์)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี
 
สำเนาถูกต้อง  
 
ปราศรัย อรรจนธีรทัต  
(นางสาวปราศรัย อรรจนธีรทัต)  
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ  
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๑
 โดย นางสาวปราศรัย อรรจนธีรทัต นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


ประกาศจังหวัดกาญจนบุรี
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อโรงพยาบาลทองผาภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
--------------------------------------------------------------------
               ตามประกาศ จังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อโรงพยาบาลทองผาภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๑๐๔/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ นั้น
               รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ขันเคลื่อน ๔ ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB)(๒๕.๑๐.๑๕.๐๓ ) จำนวน ๑ คัน ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บจก.โตโยต้ากาญจนบุรี 1995 ผู้จำหน่ายโตโยต้า (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคาต่ำสุด  เป็นเงินทั้งสิ้น ๘๑๗,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)  รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น  ค่าขนส่ง  ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
  ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑
   
   
 
(นายพนัส โสภณพงษ์)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี
 
สำเนาถูกต้อง  
 
เบญจพร สุนทรวิจิตร  
(นาง เบญจพร สุนทรวิจิตร)  
เจ้าพนักงานธุรการ  
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑
 โดย นางสาว ปราศรัย อรรจนธีรทัต นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

 

( สำเนา )
ประกาศ จังหวัดกาญจนบุรี
เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อโรงพยาบาลสังขละบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
........................................................................................
 

          ตามประกาศ สำนักงานสาธารณสุข กาญจนบุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อโรงพยาบาลสังขละบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๑

 

          เนื่องจาก มีข้อคลาดเคลื่อนในการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จึงขอยกเลิกประกาศจังหวัดกาญจนบุรี ตามเอกสารประกวดราคาซื้อ เลขที่ ๑๑๓/๒๕๖๑  ลงวันที่  ๔ เมษายน  ๒๕๖๑  เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการ

 

          สำนักงานสาธารณสุข กาญจนบุรี จึงขอยกเลิกประกาศดังกล่าว

 
ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑    
 
 
 
 

(นายพนัส โสภณพงษ์)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี

 
 
สำเนาถูกต้อง  
 
(นางสาว ปราศรัย อรรจนธีรทัต)  
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ  
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑
 โดย นางสาว ปราศรัย อรรจนธีรทัต นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
Page 1 of 14
© 2018 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-512417, 034-540631-2 หมายเลขโทรสาร 034-511734 Kanpho