Wednesday, 11 April 2018 16:36

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อโรงพยาบาลทองผาภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Written by
Rate this item
(0 votes)

ประกาศจังหวัดกาญจนบุรี
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อโรงพยาบาลทองผาภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
--------------------------------------------------------------------
               ตามประกาศ จังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อโรงพยาบาลทองผาภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๑๐๔/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ นั้น
               รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ขันเคลื่อน ๔ ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB)(๒๕.๑๐.๑๕.๐๓ ) จำนวน ๑ คัน ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บจก.โตโยต้ากาญจนบุรี 1995 ผู้จำหน่ายโตโยต้า (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคาต่ำสุด  เป็นเงินทั้งสิ้น ๘๑๗,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)  รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น  ค่าขนส่ง  ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
  ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑
   
   
 
(นายพนัส โสภณพงษ์)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี
 
สำเนาถูกต้อง  
 
เบญจพร สุนทรวิจิตร  
(นาง เบญจพร สุนทรวิจิตร)  
เจ้าพนักงานธุรการ  
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑
 โดย นางสาว ปราศรัย อรรจนธีรทัต นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

 

Read 7 times
Login to post comments
© 2018 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-512417, 034-540631-2 หมายเลขโทรสาร 034-511734 Kanpho