Tuesday, 03 April 2018 14:21

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างปรับปรุงห้องประชุม ที่ รพ.สต.บ้านทับศิลา ม.7 ต.ช่องสะเดา อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี

Written by
Rate this item
(0 votes)

ประกาศจังหวัดกาญจนบุรี
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงห้องประชุม ที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทับศิลา ตำบลช่องสะเดา อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------
             
                 ตามที่ จังหวัดกาญจนบุรี ได้มีโครงการจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงห้องประชุม  ที่  โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตำบลบ้านทับศิลา ตำบลช่องสะเดา อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น
                รายการก่อสร้าง ปรับปรุงห้องประชุมให้กับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทับศิลา หมู่ที่ ๗ ตำบลช่องสะเดา อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน ๑ งาน     ผู้ได้รับการคัดเลือก      ได้แก่   นาย ชัยยุทธ พงษ์พัว (ขายส่ง,ขายปลีก)  โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น     ๑๑๓,๐๐๐.๐๐    บาท  (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น  ค่าขนส่ง  ค่าจดทะเบียน   และค่าใช้จ่ายอื่น  ๆ  ทั้งปวง
  ประกาศ ณ วันที่  ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑
   
   
 
พนัส โสภณพงษ์ 
(นายพนัส โสภณพงษ์)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี
 
สำเนาถูกต้อง  
 
สุรวิทย์ ศักดานุภาพ  
(นายสุรวิทย์ ศักดานุภาพ)  
 นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรม)  
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๑
 โดย นายสุรวิทย์ ศักดานุภาพ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรม)
Read 25 times Last modified on Tuesday, 03 April 2018 14:29
Login to post comments
© 2018 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-512417, 034-540631-2 หมายเลขโทรสาร 034-511734 Kanpho