Monday, 19 February 2018 16:39

เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง กับการให้ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการ ณ วันที่ 1 เมษายน 2561

Written by
Rate this item
(1 Vote)

เรื่อง  การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง  กับการให้ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการ  ณ  วันที่  1  เมษายน  2561

เอกสารดาวโหลด

1.หนังสือเวียน

2. กำหนดการดำเนินงานของส่วนราชการ

3.อัตราร้อยละ

4.ฐานในการคำนวณ

5.ฟอร์มแบบคำรับรอง

6.ฟอร์มแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน

7.ฟอร์มแบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ

8.ฟอร์มแบบสรุปผลการประเมินการปฏิบัติราชการ

9.คำอธิบายสมรรถนะ

10.แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของ ผอ.รพช./สสอ.

11.รายงานผลฯ PA จากผู้บริหารระดับอำเภอปี 61 (ผอ.รพช./สสอ.) รอบ 1

12.เอกสารหมายเลข 1,2

 

Read 296 times Last modified on Wednesday, 21 February 2018 11:49
© 2018 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-512417, 034-540631-2 หมายเลขโทรสาร 034-511734 Kanpho