Friday, 19 January 2018 16:00

การทำสัญญาจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (ฉบับแก้ไข)

Written by
Rate this item
(0 votes)
Read 186 times

Latest from กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

© 2018 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-512417, 034-540631-2 หมายเลขโทรสาร 034-511734 Kanpho