แบบฟอร์มงานบุคลากร

ขอมีบัตร
 • ข้าราชการ
 • ข้าราชการบำนาญ
 • ลูกจ้างประจำ
 • พนักงานราชการ
 • พ.ก.ส.

 

 

แบบฟอร์มขอลาออก
 • ข้าราชการ
 • ลูกจ้างประจำ
 • พนักงานราชการ
 • พ.ก.ส.
 • ลูกจ้างชั่วคราว

 

แบบฟอร์มลาศึกษา
 • ใบลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน (ศน.1)
 • สัญญาอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษาภายในประเทศ (ศน.2)
 • สัญญาค้ำประกันผู้ที่ได้รับอนุมัติให้ลาไปศึกษาหรือฝึกอบรมภายในประเทศ (ศน.3)
 • รายละเอียดการทำสัญญาลาศึกษาและฝึกอบรมภายในประเทศ
© 2019 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-512417, 034-540631-2 หมายเลขโทรสาร 034-511734 Kanpho