งานก่อสร้าง

งานก่อสร้าง

( สำเนา )
ประกาศจังหวัดกาญจนบุรี 
  เรื่อง   ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยฉุกเฉิน โรงพยาบาลทวาย สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
........................................................................................
 

                       ตามประกาศ สำนักงานสาธารณสุข กาญจนบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยฉุกเฉิน โรงพยาบาลทวาย สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒กำหนดให้ผู้สนใจซื้อเอกสารประกวดราคาจ้างทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ และกำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๙  สิงหาคม ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. นั้น

    

                    เนื่องจาก    มีผู้สนใจซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์     ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๑ ราย แต่ไม่ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวัน เวลา ที่กำหนด ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการจัดหาผู้รับจ้างและการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้อง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๕๖ จังหวัดกาญจนบุรีจึงขอยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  รายการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยฉุกเฉิน โรงพยาบาลทวาย สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ๑ หลัง ตามประกาศจังหวัดกาญจนบุรี ลงวันที่  ๑๒  กรกฎาคม ๒๕๖๒

 
ประกาศ ณ วันที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒    
 
 
 
 

(นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี

 
 
สำเนาถูกต้อง  
 
(นางสาว ปราศรัย อรรจนธีรทัต)  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ  
Page 1 of 4
© 2020 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-512417, 034-540631-2 หมายเลขโทรสาร 034-511734 Kanpho