งานก่อสร้าง

งานก่อสร้าง

( สำเนา )
ประกาศจังหวัดกาญจนบุรี 
เรื่อง  ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยฉุกเฉิน โรงพยาบาลทวาย
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ ๒)

 
........................................................................................
 

                  ตามประกาศจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยฉุกเฉินโรงพยาบาลทวาย สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ๑ หลังด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ ๒) ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ กำหนดให้ผู้สนใจซื้อเอกสารประกวดราคาจ้างทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒ และกำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. นั้น

        เนื่องจากมีผู้สนใจซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  จำนวน  ๑  ราย  และมีผู้ใช้สิทธิ์ขอรับเอกสารประกวดราคาฯ ในระบบ จำนวน ๑ ราย แต่ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวัน เวลา ที่กำหนดดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการจัดหาผู้รับจ้างและการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้อง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๕๖ วรรคสอง จังหวัดกาญจนบุรีจึงขอยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ รายการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยฉุกเฉินโรงพยาบาลทวาย สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ๑ หลัง (ครั้งที่ ๒)  ตามประกาศจังหวัดกาญจนบุรี ลงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒ เพื่อดำเนินการจัดจ้างใหม่โดยวิธีคัดเลือก  

 
ประกาศ ณ วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒
 
 
 
 

(นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี

 
 
สำเนาถูกต้อง  
 
(นาย สุรวิทย์ ศักดานุภาพ)  
นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรม)  
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
 โดย นาย สุรวิทย์ ศักดานุภาพ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรม)
© 2019 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-512417, 034-540631-2 หมายเลขโทรสาร 034-511734 Kanpho