Monday, 20 November 2017 09:59

ขอเชิญบุคลากรในหน่วยงานเข้ารับการอบรมหลักสูตรพยาบาลเฉพาะทางฯ

Written by
Rate this item
(0 votes)
Read 85 times

Latest from กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

© 2018 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-512417, 034-540631-2 หมายเลขโทรสาร 034-511734 Kanpho