Tuesday, 25 June 2019 10:40

ประกาศราคากลาง รายการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยฉุกเฉินโรงพยาบาลทวาย สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

Written by
Rate this item
(0 votes)
Read 112 times

Latest from งานก่อสร้าง

Login to post comments
© 2019 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-512417, 034-540631-2 หมายเลขโทรสาร 034-511734 Kanpho