Friday, 21 June 2019 18:08

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการก่อสร้างอาคารแพทย์ทางเลือกแบบครบวงจร ที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสำนักคร้อ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี

Written by
Rate this item
(0 votes)
Read 148 times

Latest from งานก่อสร้าง

Login to post comments
© 2019 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-512417, 034-540631-2 หมายเลขโทรสาร 034-511734 Kanpho