User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

นพ.พนัส โสภณพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นายอนุชา วรหาญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมประชุมคณะทำงานป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพ กรณีการปนเปื้อนสารตะกั่วในลำห้วยคลิตี้ ครั้งที่ 2/2561 เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพ กรณีการปนเปื้อนสารตะกั่วในลำห้วยคลิตี้ ปีงบประมาณ 2561 เมื่อ 16 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมมะลิวัลย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

วันนี้ (15 กุมภาพันธ์ 2561) เวลา 11.00 น. ที่ด้านหลังโรงงานกระดาษเก่า สะพานพหลพลพยุหเสนา ถ.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี คณะเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกิจกรรมเปิดพื้นที่โรงงานกระดาษเก่า ในการปรับภูมิทัศน์โรงงานกระดาษให้ดูสวยงาม เป็นภูมิบ้าน ภูมิเมือง เพื่อให้พื้นที่แห่งนี้กลับมาเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ให้ชาวเมืองกาญจนบุรีได้ภาคภูมิใจ ถือเป็นประวัติศาสตร์ของชาวเมืองกาญจนบุรี โดยมีนายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธี


User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

พญ.ประนอม คำเที่ยง อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข และคณะ เข้าศึกษาดูงานการดำเนินงานการจัดการสุขภาพชุมชนบ้านปอเชียง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี โดยมี นพ.พนัส โสภณพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นายอนุชา วรหาญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นพ.อิทธิพล จรัสโอฬาร ผู้อำนวยโรงพยาบาลมะการักษ์ นพ.จิรพจน์ วงศ์สัจจาธิติ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 19  เจ้าหน้าที่ ผู้นำชุมชน และ อสม.ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561


User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ห้องประชุมเอราวัณ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโครงการสุขศาลาพระราชทานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อชี้แจงนโยบาย/แนวทางการดำเนินงานสุขศาลาพระราชทาน รายงานผลการดำเนินงานของหน่วยงานเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในปีที่ผ่านมา พร้อมปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข พร้อมทั้งเตรียมการจัดตั้งสุขศาลาพระราชทานฯ ณ ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนท่าผู้หญิงมณีรัตน์ บุนนาค อำเภอสังขลับุรี จังหวัดกาญจนบุรี


User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

นายแพทย์พนัส โสภณพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี บรรยายพิเศษให้ความรู้เกี่ยวกับระบบบริการ การบริหารงาน ขอบเขตการให้บริการสาธารณสุขทุกระดับ แก่นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล ในการออกฝึกปฏิบติงานวิชาเวชศาสตร์ชุมชน เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธุ์ 2561 ณ ห้องประชุมสุรพงษ์ ตันธนศรีกุล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี


© 2018 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-512417, 034-540631-2 หมายเลขโทรสาร 034-511734 Kanpho