ข้อมูลเภสัชกร

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

 

รายชื่อเภสัชกร จังหวัดกาญจนบุรี

 

 ลำดับ  ชื่อ-นามสกุล สถานที่ทำงาน     เบอร์โทร     
1 ภก.สมศักดิ์  พฤฒิภากร โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา  
2 ภก.พินิจ  ธราภูมิพิพัฒน์ โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา  
3 ภญ.กุลวดี  สกุลงาม โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา  
4 ภก.มงคลวิทย์  ตัณทวิวัฒน์ โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา  
5 ภญ.ศิริธร  คงสวัสดิ์ โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา  
6 ภญ.อรุณี  คำดี โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา  
7 ภญ.นริสรา  แสงเทียน โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา  
8 ภญ.ประพรรัตน์  วิเศษสิงห์ โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา  
9 ภญ.จริยา  จำเริญรัตนไชย โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา  
10 ภญ.กิ่งกาญจน์  ภานุมาศ โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา  
11 ภญ.มยุรา กาญจนานุรักษ์ โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา  
12 ภญ.อนามิกา  มากจุ้ย โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา  
13 ภญ.พิไลลักขณ์  หนูซื่อตรง โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา  
14 ภญ.วาริชาฏ      ศิวกาญจน์ โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา  
15 ภญ.กุลปิยา       ฐิติโชตอนันต์   โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา  
16 ภญ.บุรัสกร  ทรัพย์สุพรรณ โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา  
17 ภญ.กันยรัตน์  คัจฉวารี โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา  
18 ภก.พีระพงษ์  ลีอำนาจวงศ์ โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา  
19 ภญ.วรรณภรณ์  ศรีมณี โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา  
20 ภญ.พิมพ์รัช รัตนพันธ์ โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา  
21 ภญ.นันทวัน ใจดี โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา  
22 ภญ.สุทธิณี อารีรอบ โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา  
23 ภญ.อภิญญา เหลืองวิเชียรพร โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา  
24 ภญ.กฤตยา พงษ์สรอย โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา  
25 ภญ.สุชีลา บุญจันทร์ โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา  
26 ภญ.ศหัสญา บุญเพียร โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา  
27 ภญ.ชัญญา  ดาวเรือง โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา  
28 ภญ.พิยดา จันทร์พุ่ม โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา  
29 ภก.พิชญ์ พงษ์พานิช โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา  
30 ภญ.ปริฉัตร ตัวมูล โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา  
31 ภญ.ธนารักษ์ โสตประวัติ โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา  
32 ภก.ณภัทร พิทักษ์บูรพา โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา  
33 ภก.กิตติภูมิ ห่อกุล โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา  
34 ภญ.อุดมลักษณ์ สุขสราญ โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา  
35 ภญ.วินิดา  ศรีกุศลานุกูล โรงพยาบาลมะการักษ์  
36 ภญ.ญาณิศา นาคถั่ว โรงพยาบาลมะการักษ์  
37 ภญ.ภัทราวดี  จินดาดำรงเวช โรงพยาบาลมะการักษ์  
38 ภญ.รุ่งทิวา  เลาหเธียรประธาน โรงพยาบาลมะการักษ์  
39 ภญ.ยุวดี  เจนศิลานุกุล โรงพยาบาลมะการักษ์  
40 ภญ.มณีรัตน์  เหลืองวัฒนวิไล โรงพยาบาลมะการักษ์  
41 ภญ.ณัฐกมล  บูรณประพฤกษ์ โรงพยาบาลมะการักษ์  
42 ภญ.สริยา ปัญญาโพธาสกุล โรงพยาบาลมะการักษ์  
43 ภญ.อัญชลี พานิชศุภภรณ์ โรงพยาบาลมะการักษ์  
44 ภญ.ชนิดาภา  ทวีนุช โรงพยาบาลมะการักษ์  
45 ภญ.วลัยรัตน์  กาญจนระพีพงษ์ โรงพยาบาลมะการักษ์  
46 ภญ.มนัชยา พงษ์พานิช โรงพยาบาลมะการักษ์  
47 ภก.ภรณัย  สันทอง โรงพยาบาลมะการักษ์  
48 ภญ.ชุติมา ปานอำพันธ์ โรงพยาบาลมะการักษ์  
49 ภญ.วลัยพร อดุลยธรรม โรงพยาบาลมะการักษ์  
50 ภญ.นนทรี  ศรีบุจันดี     โรงพยาบาลมะการักษ์  
51 ภญ.สราลี อัศวธรรมรัตน์ โรงพยาบาลมะการักษ์  
52 ภญ.พิชญา เสนาสวัสดิ์ โรงพยาบาลมะการักษ์  
53 ภญ.ปทิตตา วิหะกะรัตน์ โรงพยาบาลมะการักษ์  
54 ภก.วรรณะ  วีระผาสุก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี  
55 ภญ.จิตติมา  สุรทานต์นนท์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี  
56 ภญ.ศุภกัญญา ทองเดชาสามารถ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี  
57 ภญ.กมลภัทร์  สวัสดิ์โกศล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี  
58 ภญ.เกษรา  เวทยานนท์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี  
59 ภญ.สิริลักษณ์ บุญยก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี  
60 ภก.เสกสรรค์ เทวา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี  
61 ภญ.ศศิกานต์ กลึงโรจน์พงษ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี  
62 ภก.ชัยยุทธ  เจติยานุวัตร โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 19  
63 ภญ.สุวภัค  วงษ์เวียงจันทร์ โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 19  
64 ภญ.ศุภลักษณ์  ธนานนท์นิวาส โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 19  
65 ภญ.นันท์ชนก  คำวันดี โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 19  
66 ภญ.สุพัตรา  แสงทอง โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 19  
67 ภญ.สุกัญญ์จิรา  ว่องธวัชชัย โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 19  
68 ภญ.พฤกษากิจ กิจธรรมกูลนิจ  โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 19  
69 ภญ.นิชนก เงินงาม โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 19  
70 ภญ.เบญมาศ  รุ่งกาญจนานนท์ โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 19  
71 ภญ.อัญมณี ขุนทองเพชร โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 19  
72 ภก.ธเนศ ภู่สุนทรสกุล โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 19  
73 ภญ.ปัทมาวดี  ช้างเพชร โรงพยาบาลเจ้าคุณไพบูลย์ พนมทวน  
74 ภญ.สุภัททิรา  สัตบุรุษาวงศ์ โรงพยาบาลเจ้าคุณไพบูลย์ พนมทวน  
75 ภญ.พรชนก  นันตะเสนีย์ โรงพยาบาลเจ้าคุณไพบูลย์ พนมทวน  
76 ภญ.สุนันทา พันธุสิทธิ์เสรี โรงพยาบาลเจ้าคุณไพบูลย์ พนมทวน  
77 ภญ.ผการัตน์ อักษรสมบัติ โรงพยาบาลเจ้าคุณไพบูลย์ พนมทวน  
78 ภญ.พชรพรรณ วิเศษสิงห์ โรงพยาบาลเจ้าคุณไพบูลย์ พนมทวน  
79 ภญ.สุธาสินี จักรเพชร โรงพยาบาลบ่อพลอย  
80 ภก.ชัยวัฒน์ อยู่ทิม โรงพยาบาลบ่อพลอย  
81 ภก.จตุรงค์ วงษ์คำ โรงพยาบาลบ่อพลอย  
82 ภญ.อารยา วิทิตพงษ์วนิช โรงพยาบาลบ่อพลอย  
83 ภญ.กัญญ์ชิตา ปิ่นแก้ว โรงพยาบาลบ่อพลอย  
84 ภก.ยุทธศักดิ์ โสภณรัตน์ โรงพยาบาลบ่อพลอย  
85 ภญ.อธิศา  ดำชะอม โรงพยาบาลห้วยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  
86 ภญ.ศุทธิณี วรรณวิจิตร โรงพยาบาลห้วยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  
87 ภญ.นันท์นภัส อภิสิทธิ์เกษม โรงพยาบาลห้วยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  
88 ภก.บัญชา พรวิวัฒนชัย โรงพยาบาลสังขละบุรี  
89 ภญ.วชิรปาณี บุระสิทธิ์ โรงพยาบาลสังขละบุรี  
90 ภก.แก้ว นาวีวิตรผดุง โรงพยาบาลสังขละบุรี  
91 ภก.ถิรายุทธ์  เกตุสม โรงพยาบาลไทรโยค  
92 ภก.ทวี  ทรัพย์คลัง โรงพยาบาลไทรโยค  
93 ภก.ปริญญา มิตรางกูร โรงพยาบาลไทรโยค  
94 ภญ.ปรียานุช แก้วนำ โรงพยาบาลไทรโยค  
95 ภญ.วรีพร  รัตนอารีกุล โรงพยาบาลทองผาภูมิ  
96 ภญ.เพ็ญนภา มเหศศิริ โรงพยาบาลทองผาภูมิ  
97 ภญ.พิชชากร ชูประเสริฐ โรงพยาบาลทองผาภูมิ  
98 ภก.สุวัฒน์ชัย กันขำ โรงพยาบาลทองผาภูมิ  
99 ภญ.มัชฌิมา วงศ์คต โรงพยาบาลทองผาภูมิ  
100 ภญ.วรวลัญช์ ประพฤติดีพร้อม โรงพยาบาลทองผาภูมิ  
101 ภก.วัชรพงษ์ รัตนะ โรงพยาบาลทองผาภูมิ  
102 ภก.เบิกฤกษ์  อุ่นอิน โรงพยาบาลเลาขวัญ  
103 ภญ.ณัฐสุดา  คงหอม โรงพยาบาลเลาขวัญ  
104 ภญ.สุกัญญา มีชนะ โรงพยาบาลเลาขวัญ  
105 ภญ.อรสินี พ่อค้า โรงพยาบาลเลาขวัญ  
106 ภญ.เพ็ญนภา อุทยานรักษา โรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย  
107 ภญ.ชยาภา ใหญ่พงษ์ โรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย  
108 ภก.สรวิศ สาฆ้อง โรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย  
109 ภญ.พจนารถ เมืองหงษ์ โรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย  
110 ภก.นนทกร พิชัยวัฒนพร โรงพยาบาลศุกร์ศิริศรีสวัสดิ์  
111 ภญ.พรทิพย์ เพชรชื่นสกุล โรงพยาบาลศุกร์ศิริศรีสวัสดิ์  
112 ภก.สิริธร  วงษ์แก้ว โรงพยาบาลสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต  
113 ภก.พิสิทธิ์ จิตตยานันต์ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต  
114 ภญ.กุสุมา เฉลิมกุล โรงพยาบาลพยาบาลสถานพระบารมี  
115 ภญ.จันทิมา ปันนาผล โรงพยาบาลพยาบาลสถานพระบารมี  
116 ภญ.เจนจิรา คงเจริญ โรงพยาบาลพยาบาลสถานพระบารมี  
117 ภก.ธวัชชัย เกษมราษฎร์ โรงพยาบาลพยาบาลสถานพระบารมี  
118 ภญ.พรวิมล คันใจ โรงพยาบาลพยาบาลสถานพระบารมี  
119 ภญ.ชุติมา  ยิ้มอ่อน โรงพยาบาลท่ากระดาน  
120 ภญ.ชลิดา แย้มหอม โรงพยาบาลท่ากระดาน  
121 ภก.ธนวัฒน์ สุทธิปรีดานนท์ โรงพยาบาลท่ากระดาน  
122 พ.อ.ญ.สุกัญญา จันทรอารีย์ โรงพยาบาลค่ายสุรสีห์  
123 ภก.จักรภัสร์ ณ พัทลุง โรงพยาบาลค่ายสุรสีห์  

 

 


© 2020 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-512417, 034-540631-2 หมายเลขโทรสาร 034-511734 Kanpho